Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Grafisk bild över de globala målen för hållbar utveckling.

Styrdokument förtydligar hur kommunens tre övergripande mål, Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö, är kopplade till målen för hållbar utveckling i agenda 2030.

De 17 målen i Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Därför ska den kommunala verksamheten organiseras för att tillgodose medborgarnas behov och önskemål, utifrån principerna för hållbarhet, de politiska prioriteringarna och de ekonomiska förutsättningarna.

Inom alla förvaltningar ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete som tar vara på kompetens och engagemang bland medarbetarna. Det bidrar också till att medarbetarna är delaktiga i verksamheten.

Det ska vara tydligt vad medborgarna kan förvänta sig och verksamheterna ska vara resurseffektiva.

Alla som kommer i kontakt med Hudiksvalls kommun ska från första stund uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande. Ett gott och respektfullt bemötande är självklart oavsett om man är kund, brukare, anställd, elev, nyinflyttad eller på annat sätt kommer i kontakt med kommunen.

Under hela skoltiden, från förskola och fritidshem till gymnasieskola och vuxenutbildning ska alla elever ges stöd att nå sina mål, i en trygg miljö som stimulerar till lust att lära. Det ska finnas skolor och förskolor med olika inriktningar och alla elever som tar examen ska vara behöriga till nästa skolform eller att utifrån sina personliga förutsättningar redo att försörja sig själva.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 4 God utbildning för alla
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet.

I alla former av omsorg och vård, oavsett om det är äldre- eller gruppboende, hemtjänst eller annat, ska hänsyn tas till varje individs egna behov, förutsättningar och önskemål. Det ska finnas tydliga beskrivningar av vad medborgarna kan förvänta sig. Verksamheterna ska ta vara på frivilliga krafter för att bredda utbudet av tjänster.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet.

Socialtjänst och övriga delar av kommunens verksamhet ska ge möjlighet till stöd, på ett medmänskligt och rättssäkert sätt, för den som behöver. Tidiga signaler ska uppmärksammas och resurser sättas in för att så långt det är möjligt förhindra att någon hamnar i behov av långvarigt stöd.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet.

Blomstrande näringsliv

Näringslivet ska ge medborgarna möjlighet att försörja sig själva och ge skatteintäkter till gemensamma verksamheter såsom skola, omsorg och andra samhällstjänster vi behöver.

I hela Hudiksvalls kommun finns det kraftfulla företag som stimuleras att växa och ett ständigt tillflöde av företag som skapas, etableras och växer för att utveckla näringslivet.

Kommunen ska ha ett bra företagsklimat som gör att företag i olika former kan etableras, växa och ge arbetstillfällen.

Kompetensförsörjningen är viktig för företagen och kommunen. Kommunen ska exempelvis bidra genom att stimulera utbildning, inflyttning, validering1 och integration. Samverkan mellan skola och arbetsliv liksom samarbete med olika myndigheter stimulerar sysselsättningen. Även samarbete mellan olika företag i och utanför kommunen ger positiva effekter på konkurrenskraft, nyskapande och hållbar tillväxt.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 4 God utbildning för alla
 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet.

Kommunen ska skapa kreativa miljöer och mötesplatser för att stimulera nya idéer och fruktbara samarbeten. Kommunen ska planera för att det ska finnas attraktiv planlagd mark, lokaler och andra förutsättningar för nya och växande företag.

I skolan bidrar entreprenöriellt lärande till att öka kreativiteten och förbereda ungdomar för arbetslivet och näringslivet. Sociala företag är ett sätt att ge personer som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till arbete.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

En attraktiv livsmiljö gör att människor lockas till Hudiksvalls kommun och väljer att stanna här.

För att kunna behålla attraktiviteten på lång sikt ska kommunen arbeta för hållbarhet i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv och därmed verka för att uppnå målen i agenda 2030.

Hållbarhetstänkande är alltid långsiktigt och sträcker sig över flera decennier. Därför är hållbarhetsprinciperna grunden i den kommunala verksamheten.

Det ska finnas en väl fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, kollektivtrafik, cykelbanor, bredband, mobiltäckning, elförsörjning, vatten- och avloppsnät, effektiv avfallshantering etc. för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och försörjning samt underlätta medborgarnas vardag.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 6 Rent vatten och sanitet
 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och attraktivt boende utifrån sin livssituation. Det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer i delar av kommunen.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Alla beslut ska ha ett hållbarhetsperspektiv som bidrar till mindre miljöpåverkan och mer klimatsmart verksamhet. Kommunens egna verksamheter ska föregå med hållbara beteenden som också kan inspirera andra.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 2 Ingen hunger
 • Mål 6 Rent vatten och sanitet
 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 Hållbara konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14 Hav och marina resurser
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunen ska arbeta medvetet och metodiskt med förebyggande arbete för att främja god hälsa som är jämlikt fördelad i befolkningen. Det innefattar att motverka strukturella hinder för hälsa på organisations- och samhällsnivå men även att främja faktorer på individnivå som fritidsaktiviteter, idrott och kultur.

Idrott och kultur är resurser för personlig utveckling liksom tillhörighet i sociala sammanhang. Kommunen ska ge förutsättningar för kultur- idrotts- och fritidsaktiviteter i ett brett och utvecklande utbud för alla medborgare.

Kulturskolan ska verka, i egen regi och integrerat inom grund- och gymnasieskolan, med breda aktiviteter för alla elever. Det ska finnas möjlighet att utvecklas för dem som vill nå längre.

Kommunen ska präglas av ett folkhälsoarbete för alla medborgare. Det innebär att alla ska ha möjlighet att utvecklas och påverka sin livssituation, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, inkomst och utbildningsnivå.

Genom att arbeta i denna riktning vill Hudiksvalls kommun verka för att uppnå:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 2 Ingen hunger
 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17 genomförande och globalt partnerskap.

Indikatorer

Övergripande indikator

 • SCB Medborgarundersökning: Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på.
 • SCB Medborgarundersökning: Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet.

Gott bemötande

 • KKiK: Elevers syn på skolan och undervisningen år 9, könsfördelad.
 • Socialstyrelsen: Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt (Hemtjänst och Särskilt boende).
 • Insikt: NKI - Totalvärde.

Skola där alla kan komma vidare

 • Skolverket: Andel elever åk 3 som klarat nationella proven.
 • KKiK: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, könsfördelad.
 • KKiK: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål

 • Socialstyrelsen: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål.
 • Socialstyrelsen: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål.
 • SKR: Brukarbedömning IFO total – inflytande.

Socialt stöd när det behövs

 • KKiK: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.
 • Lärandeförvaltningen: Frånvaro i grundskola samt gymnasieskola.
 • Socialstyrelsen: Försörjningsstöd biståndsbelopp per invånare.

Ekonomisk bärkraft

 • SCB: Andelen förvärvsarbetare i kommunen.
 • Svenskt näringsliv: Företagsklimat kommunranking.
 • Arbetsförmedlingen: Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Ungdomsarbetslöshet 18 - 24 år och Total arbetslöshet 16-64 år.
 • SCB, Öppna jämförelser: Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Entreprenörskap

 • Upplysningscentralen: Totalt antal nya företag.
 • Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm).

Infrastruktur

 • Post och telestyrelsen: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • X-Trafik: Antal resor med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun.
 • Tekniska förvaltningen: Antal km cykelbanor i kommunen.

Attraktivt boende

 • SCB: Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform.
 • Hur många bostäder har kommunen detaljplanelagt mark för respektive år.

Folkhälsa

Försäkringskassan: Sjukpenningtalet bland kommunens invånare.

Ledande ekokommun med hållbara beteenden

 • Sekom: Andel miljöcertifierade skolor/förskolor.
 • Sekom: Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen.
 • Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare.
 • Koldioxidutsläpp, ton/invånare.

KKiK Kommunens kvalitet i korthet, Sveriges Kommuner och Landsting

NKI Nöjd Kund Index

SCB Statistiska centralbyrån

Sekom Sveriges ekokommuner

SKR Sveriges kommuner och regioner