Uppföljning och utvärdering

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform samt kommunalförbund som kommunen är medlem i. Detta sker bland annat i form av olika rapporteringar. Delårsrapporten och årsredovisningen styrs av den kommunala redovisningslagen och kommunallagen. Arbetsmiljöuppföljning regleras utifrån arbetsmiljölagen.