Oljeavskiljare

Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare. Orenat vatten kan exempelvis försämra reningsverkens funktion eller leda till föroreningar i sjöar och vattendrag.

I oljeavskiljaren separeras oljan och hindras från att föras ut tillsammans med vattnet. Om det finns risk för att din verksamhet släpper ut oljeförorenat vatten krävs oljeavskiljare.

Exempel på anläggningar där oljeavskiljare kan krävas:

  • Fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar
  • Bilskrotsanläggningar
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Lackerare
  • Bensinstationer
  • Spolplattor
  • Dagvatten från stora vägar, trafikplatser och broar
  • Parkeringsplatser, parkeringshus och garage med golvavlopp

Egenkontroll och rutiner

För att vara säker på att oljeavskiljaren är i gott skick behöver den kontrolleras med jämna mellanrum. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att dessa kontroller utförs. Verksamheten ska ha rutiner för skötsel av oljeavskiljaren och föra journal över underhåll och kontroller som utförs.

Kontakta VA-verksamheten vid frågor.