Installation av sprinkleranläggning för brandbekämpning

Här hitar du riktlinjer gällande installation av sprinkleranläggning för brandbekämpning.

Vattentjänstlagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Det innebär att VA-verksamheten inte har någon skyldighet att ordna med vatten till brandbekämpning via sprinkleranläggningar i fastigheter. Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet finns dock möjlighet att ansluta efter överenskommelse med VA-verksamheten.

Ta del av riktlinjerna i sin helhet:

Ansökan om anslutning

För många typer av verksamheter ställs det krav på sprinkleranläggning för att skydda liv och/eller egendom vid brand. Fastighetsägare som önskar installera sprinkler i sin fastighet behöver i god tid ansöka om detta hos VA-verksamheten. Du ansöker om att ansluta sprinklersystem via blanketten:

Anslutningen regleras genom avtal där förutsättningar för anslutningen, avgifter och fastighetsägarens skyldigheter framgår.

Avgift för att anlägga en ny förbindelsepunkt för vatten

Om det behöver anläggas en ny förbindelsepunkt för vatten faktureras en anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Se taxa för vatten och avlopp.

En årlig sprinkleravgift tas ut enligt avtal.