Särskilda bestämmelser för fritidsbidrag

För att en förening ska kunna få Fritidsbidrag krävs att föreningen uppfyller mer än de Allmänna bestämmelserna.

Krav för bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

  • Att föreningen har minst 10 medlemmar i åldern 0–25 år.
  • Att föreningen genomför minst 10 bidragsberättigade gruppaktiviteter per verksamhetsår.
  • Att föreningen årligen rapporterar sina kontaktuppgifter och antalet medlemmar till kommunen, samt lämnar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och drogpolicy med handlingsplan.

Föreningar som inte uppfyller ovanstående krav, är inte berättigad till något bidrag, om det inte finns särskilda skäl för det.

Föreningar kan inte få två eller flera kommunala bidrag för samma verksamhet.

Medlemsdefinition

Medlem är den som är matrikelförd och har betalt en av årsmötet fastställd medlemsavgift eller som i övrigt uppfyller de krav vederbörande förening i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut ställer. Den som enbart deltar i öppen verksamhet anses inte som medlem.

Den bidragssökande föreningen ska föra matrikel (register) över sina medlemmar. Matrikeln ska innehålla medlemmars fullständiga namn, personnummer, samt om medlemsavgifter är betald.

Antalet medlemmar ska fyllas i, uppdelat i åldersgrupper och uppdelat efter kön, i kommunens föreningsregister senast den 25 februari varje år.

Policy för tobak, alkohol och droger

Kommunen kräver att förening som erhåller bidrag från kommunen för sin verksamhet informerar medlemmarna om alkohol och drogers skadeverkningar kontinuerligt. Föreningen ska ha en egen skriftlig drogpolicy, med en handlingsplan utifrån kommunens drogpolitiska program.

Föreningen ansvarar för att alkohol och droger ej förekommer i verksamhet arrangerad av föreningen.

Bidragsreglerna reviderades av Social- och fritidsnämnden 30 maj 2013, §55