Handlingsplan mot användning av tobak, alkohol och droger - Bromangymnasiet

Här hittar du Bromangymnasiets handlingsplan mot tobak, alkohol och droger - en tobaksfri och drogfri skola.

Målsättning

Bromangymnasiet skall vara en drogfri skola. Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på skoltid/arbetstid. Med droger avses alkohol, narkotika samt dopingpreparat.

Bromangymnasiet ska vara tobaksfri (cigaretter, e-cigaretter och snus) på skoltid/arbetstid.

Skoltid/arbetstid innebär även skolaktiviteter (ex APL, studieresor m.m.) utanför skolans område.

Förebyggande arbete

Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat missbruk av droger. Rektor ansvarar för att denna plan hålls aktuell.

 • Handlingsplanen är känd bland elever, personal och vårdnadshavare.
 • Genom att arbeta med förhållningssätt, information och andra förebyggande insatser påverkas elevernas inställning till ett icke-användande av tobak, alkohol och droger.
 • Vi har årliga aktiviteter för eleverna som belyser problematiken.
 • Alla elever har hälsosamtal med skolsköterskan i år 1 där frågan om tobak och alkohol och droganvändning lyfts. Elever erbjuds rök-/snusavvänjning och annat stöd.
 • All personal skall aktivt arbeta för en tobaksfri och drogfri arbetsmiljö.
 • I de fall bruk av alkohol och narkotika konstateras eller misstänks skall personalen handla enligt handlingsplanen.
 • I förebyggande syfte kan polisen göra narkotikasök på initiativ av skolledningen.
 • Elever som accepterat en erbjuden plats på Bromangymnasiet ingår indirekt ett avtal med Bromangymnasiet att de inte ska missbruka eller använda droger.
 • Alla elever och vårdnadshavare ska ta del av denna handlingsplan. Planen visas vid föräldramötet för åk 1, samt vid ny elevs första utvecklingssamtal där vårdnadshavare bjuds in.

Åtgärder vid misstanke om att elev röker, snusar eller är påverkad, missbrukar
eller använder droger

 • Elevhälsan kopplas direkt in vid misstänkt eller konstaterat alkoholmissbruk och bruk av droger hos elev.
 • All personal agerar och reagerar om någon röker inom skolans område och avvisar denne från skolans område.
 • Om mentor får information om att omyndig elev röker/snusar tas detta upp med elevens vårdnadshavare.
 • Rektor agerar utifrån handlingsplan för “Drogfri skola”

Vid drogmisstanke hos omyndig elev:

 • Varje medarbetare skall omgående informera sin rektor angående misstanke om elevs bruk av alkohol eller användning av droger.
 • Rektor och elevhälsans personal beslutar gemensamt om den fortsatta handläggningen.
 • Rektor agerar enligt handlingsplan för “Drogfri skola”

Vid drogmisstanke hos myndig elev:

 • Vid misstanke om att eleven missbrukar alkohol eller använder droger informeras rektor direkt eller via EHT.
 • Rektor agerar enligt handlingsplan för “Drogfri skola”

Åtgärder när det gäller elever hemmahörande i annan kommun:

 • Vid misstanke om att eleven missbrukar alkohol eller använder droger informeras rektor direkt eller via EHT.
 • Rektor agerar enligt handlingsplan för “Drogfri skola”

Åtgärder vid innehav och eller langning på skolan:

 • Om droger eller då droger hittas. Försäljning är ett pågående brott och då ringer man 112. Om man hittar droger så ska detta rapporteras till rektor
 • En person/elev som på skolan ertappas med inneha eller langa droger blir omedelbart anmäld till polis av rektor. Rektor kan initiera beslut om avstängning från skolan.

Kommunicera denna handlingsplan

 • Information vid föräldramötet i åk 1.
 • Genomgång med samtliga elever vid läsårsstart av mentor/klassföreståndare.
 • Elever skriver under att de tagit del av och kommer att följa riktlinjerna i överenskommelse som görs mellan skolan och elev via e-tjänst:

Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet (e-tjanster.hudiksvall.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Rektor ansvarar för att informera nyanställda
 • Handlingsplanen finns tillgänglig på Bromangymnasiets hemsida och på drive (Broman-Alla medarbetare-Rutiner, planer och policys-Handlingsplaner).

Utvärdering och uppdatering 

 • Utvärdering av arbetet med att nå målen görs genom att ta del av CAN:s drogvaneundersökning i åk. 2 på gymnasiet.
 • Skolledningen ansvar för att en genomgång av handlingsplanen görs årligen i slutet av året.