Handlingsplan vid pågående hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplanen gäller för personer som utsätts för pågående yttre hot och eller våld inom Bromangymnasiets område vilket kan resultera i en inlåsning.

Agerande av ALL personal i en pågående hotfull eller våldsam situation

 1. Polis tillkallas via 112 vid behov. (Var tydlig med att du ringer från Hudiksvall, Gymnasievägen 4, Bromangymnasiet).
 2. Ingen person kan förväntas gå in i en pågående våldsam situation. Istället ska man stanna vid den pågående situationen, bevaka och iaktta den samt påkalla uppmärksamhet för att få flera vuxna till platsen.
 3. Skolledningen meddelas, om de inte finns på plats, sök dem via receptionen.
 4. Rutin för personal som hotas, sök på “hot och våld” på Hint.

När du upptäcker att ett hot om väpnat våld eller allvarligt hot föreligger:

 • Ring 112 - polisen!
 • Kontakta receptionen 0650-19700 eller 19708

När du får information om att det är ett pågående allvarligt hot mot skolans personal eller elever gäller nedanstående instruktioner:

 1. Lås in dig i närmaste rum med elever i din närhet.
 2. Lägg er ner mot golvet
 3. Sätt alla telefoner på ljudlöst läge
 4. Titta inte ut genom fönster/dörrar
 5. Öppna ej dörren för okänd även om den säger sig tillhöra Polisen eller annan myndighet
 6. Invänta samtal/personlig kontakt med känd person som kan ge OK att lämna lokalen.
 7. Tänk på att information under förloppet kan kännas bristfällig, arbetet med att trygga situationen prioriteras.
 8. Efter att pågående situation är avslutad följs skolans krishanteringsplan, samt övriga inkopplade myndigheters beslut.

När den akuta situationen är åtgärdad

 • Rektor tillsammans med elevhälsan lyssnar på alla inblandade. Efter polisanmälan informerar rektor de berörda. Socialtjänsten kontaktas.
 • Rektor eller elevhälsa (alt polisen eller socialtjänsten), kontaktar vårdnadshavare samma dag som det inträffade skett.
 • Rektor kontaktar verksamhetschef samt kommunens krisledningsgrupp och utser pressansvarig.
 • Rektor och elevhälsa har ansvar för uppföljning av alla inblandade.
 • Vid behov samlas personal som varit berörd av en hot- och våldssituation för information och avstämning.
 • Personal som varit berörd av hot och våld erbjuds via rektor få stöd hos Företagshälsovården.

Polisanmälan

Om något av följande förekommer skall rektor göra en polisanmälan:

 • Vapen eller andra tillhyggen.
 • Vid hot och våld som av den utsatta upplevs som direkt och påtagligt hotfullt.
 • Person som kommer utifrån och hotar eller misshandlar skolans elever eller personal.

Skolans rektor eller verksamhetschef står alltid som anmälare vid polisanmälan.

Målet är att polisanmälan i förekommande fall görs inom ett dygn efter händelsen.

Att ha till hands vid polisanmälan

 • Namn, personnummer och mobilnummer till utsatt person.
 • Namn och kontaktuppgifter till omyndig elevs vårdnadshavare.
 • Namn och eventuell information för identifiering av förövare.
 • Vad har hänt?
 • När har det hänt? Datum och tid.
 • Vad hände konkret i situationen?
 • Var hände det?
 • Hur upplevde man situationen?
 • Hur löstes situationen?
 • Vittnen? Namn, personnummer, telefonnummer

Rutin för anmälan och dokumentation

 • Polisanmälan görs till Polisens nationella nummer 114 14. Vid akut händelse ring 112.
 • Vid allvarliga händelse av våld och hot skall anmälan göras till Arbetsmiljöverket enligt 2 § i Arbetsmiljöförordningen.
 • Anmäl händelsen via STELLA. Dokumentera de åtgärder och samtal som genomförts.

Förebyggande arbete

 • För att förebygga att inte hot och våldssituationer uppstår på skolan är arbetet med Likabehandlingsplanen av stor vikt.
 • I samband med skyddsronden skall även skolans lokaler riskbedömas med perspektivet ”otrygg plats”.
 • Årligen skall anmälningar enligt STELLA sammanställas och granskas för att se om det finns sammanhang, situationer eller platser där risken för hot och våld är större.
 • I samband med ombyggnationer och organisationsförändring skall riskbedömning göras med perspektivet ”otrygg plats”.

Tillgänglighet, utvärdering och uppföljning

Handlingsplanen skall finnas på skolans Google Drive “delade enheter” och på hemsidan.

Ansvarig arbetsledare säkerställer att nyanställda, vikarier och timanställda vet var den finns att läsa.

Elever och föräldrar informeras om planen och dess innehåll vid verksamhetsårets start.

Klassföreståndare informerar om planen för sin klass.

Utvärdering och uppföljning av planen skall ske en gång per år senast vecka 20.

Ansvar

 • Rektor ansvarar för utredning, beslut och eventuell polisanmälan i fall av hot och våld.
 • Alla vuxna i skolan är skyldiga att reagera och agera enligt denna plan när hen ser eller får kännedom om en situation där det ingår våld och hot på skolan. Rektorn ska alltid informeras då händelser (även tänkbara händelser) vid hot och våld uppstår.
 • Personal som är involverade i en situation där hot och våld ingår ska skriva ner sina iakttagelser och lämna till rektor. Händelsen ska registreras i STELLA.
 • Respektive chef för personal på Bromangymnasiet ansvarar för att gå igenom handlingsplanen med sin personal.