Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Bromangymnasiet

Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i skolan för alla elever som ingår i verksamhetsområde Bromangymnasiet.

Vad är definitionen av kränkande behandling?

Skollagens definition av kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet”. Både diskriminering och kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering respektive kränkande behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen och skollagen (framförallt i kapitel 6).

Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Ansvarig för planen

Huvudmannen i Hudiksvalls Kommun med delegation till Ledningsgruppen på Bromangymnasiet är ansvariga.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Alla som studerar, arbetar och deltar i verksamheten på Bromangymnasiet

Delaktighet

Eleverna ska vara delaktig i arbetet kring diskriminering och kränkande behandling genom programforum, klassråd, mentorssamtal och återkommande elevenkäter under läsåret.

Personalen ska vara delaktig i arbetet kring diskriminering och kränkande behandling genom MBL, teamträffar, arbetslag och återkommande enkäter under läsåret. 

Förebyggande arbete

 • Kartläggning av risker för kränkningar via programforum
 • Analysera orsaker till riskerna.
 • Sätt upp mål och bestäm åtgärder
 • Upprätta en plan mot kränkande behandling
 • Följ upp och utvärdera

Arbetsgång för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever och personal

 • Om det gäller en identifierad elev rapporteras detta omgående till ansvarig rektor. 
 • Om det gäller en oidentifierad elev rapporteras detta omgående till någon i skolledningen som påbörjar en utredning. 
 • Ansvarig rektor kontaktar i samråd med elevhälsa och mentor berörd/a elev/elever samt föräldrar om eleven är omyndig. 
 • Den som först får kännedom eller uppmärksammar situation rapporterar skyndsamt i STELLA
 • Så snart skolan får kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat skall uppgifterna utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn tagen till den utsatte och övriga inblandade.
 • Utredningen, vidtagna åtgärder samt uppföljning skall dokumenteras i STELLA.
 • Rektor tillsammans med mentor och elevhälsan gör utredningen. 
 • Vårdnadshavare till inblandade elever skall informeras. 
 • Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. 
 • Vid varje enskilt fall skall en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till socialtjänsten eller polisen skall göras. 
 • Utifrån utredning beslutas om vidare åtgärder för att säkerställa att trakasserier eller kränkningar upphör. 
 • Om bedömning görs att polisanmälan eller avstängning krävs fattas beslut enligt gällande delegationsordning. 
 • Om elev kränks av personal skall rektor anmäla kränkningen till verksamhetschef och tar stöd av personalavdelning för beslut om åtgärd.

Kartläggning och åtgärder hösten 2022

Nedan kan ni ta del av resultatet av kartläggningen samt dess åtgärder.

 • Vissa allmänna utrymmen i skolan upplevs “mörka” exempelvis korridor på plan 1 vid HIT/EE/VF och område vid ES/MUSIK på plan 2. Åtgärd: Översyn av belysning.
 • Omklädningsrum vid idrotten upplevs otryggt på grund av att alla kan gå in och ut som de vill till omklädningsrummet. Åtgärd: Dörrarna kommer att vara låsta dygnet runt med kodlås. Kommer att krävas kort för att kunna komma in, gäller från och med vecka 4. Avskärmningsväggar har satts upp vid ingångar för att minska exponering för de som byter om.
 • Upplevs otryggt i duscharna på idrotten. Åtgärd: Avskärmningsväggar har satts upp samt att det finns möjlighet till enskilt omklädningsrum.
 • Otryggt i matsalen. Åtgärd: Matsalens utrymme har utökats med flera rum att sitta i. Möjlighet att äta pedagogisk lunch tillsammans med eleverna finns för att öka tryggheten.
 • Dåligt skyltat in till omklädningsrummen vid idrotten (tjejer/killar), både på dörrar utifrån och inifrån. Åtgärd: Skyltning ses över.