Vad gör du vid brand?

Den som upptäcker brand eller annan fara måste snarast meddela skolans reception (0650-19700). Om receptionen är obemannad ring 112.

Vid larm ska alltid utrymning ske enligt följande:

 • Läraren bestämmer närmaste utrymningsväg.
 • De elever som inte befinner sig tillsammans med någon lärare då larmet går (exempelvis är i biblioteket eller är lektionsfri) går omedelbart närmaste väg ut till uppsamlingsplatsen.
 • Om lokalerna skulle vara rökfyllda så bör man krypa efter golvet, där röken är minst besvärande.
 • Gå INTE och hämta saker i elevskåpen.
 • OBS! Använd INTE hissarna!
 • Personalen stänger dörrar till utrymmen där brand uppstått.
 • Läraren för eleverna går ut sist.
 • Gå till uppsamlingsplatsen som är på norra parkeringen på den sida där bussrondellen är. Man får INTE stanna mitt på norra parkeringen, då det kan hindra utryckningsfordon. I händelse av dåligt väder kan man gå till Byggprogrammets lokaler (inte verkstäderna).
 • Ingen får lämna uppsamlingsplatsen förrän ansvarigt brandbefäl eller huvudansvarig gett tillåtelse. Man får INTE åka ifrån skolan innan dess.

Skolan är indelad i olika brandceller. Det finns dörrar mellan brandcellerna och dessa stängs vid brandlarm. Brandcellerna och dess dörrar håller emot brand på ena sidan i ca 60 minuter.

 • Funktionsnedsatta personer ska i första hand ta sig till närmaste utrymningsväg om det är möjligt. Där väntar man tills personal som genomsöker byggnaden kommer dit. Den personalen meddelar sambandspersonen i huvudentrén att man hittat en person som behöver hjälp att ta sig ut och talar om var den personen befinner sig. Sambandspersonen meddelar detta till räddningstjänsten då den anländer.
 • En person som inte kan ta sig ut pga funktionsnedsättning bör inte lämnas ensam. Om personen i fråga inte kan ta sig till en utrymningsväg så hjälper man personen in till en brandcell där det inte brinner och där man inte kan känna lukt av brandrök. Informera sambandspersonen om var i skolan ni befinner er.

Elever och personal på individuella programmet ska utrymma till cykelförråd mot Kristineberg, eftersom dessa elever har diverse funktionsnedsättningar som gör att det blir svårt att förflytta dem längre sträckor.

Bromangymnasiets huvudbyggnad

 • Plan 1 och 2 utrymmer genom dörrar och fönster, som leder direkt ut till markplanet eller genom tillgängliga trapphus.
 • På plan 2 finns även två utvändiga spiraltrappor, som är placerade på norra fasaden ut mot norra parkeringen.
 • Plan 3 utrymmer genom trapphus till undre plan. Utrymning kan även ske genom ett flertal spiraltrappor, som är placerade på östra fasaden mot
  Kristineberg. Se skiss över utrymningsvägar på nästa sida.
 • Följ vägledande markering till och i utrymningsväg! Skulle samtliga utrymningsvägar vara blockerade, ska utrymning ske genom fönster. Är man på plan 3 så måste man invänta räddningstjänsten som hjälper en ut.
Skylt utrymningsväg
 • Då det finns nivåskillnader i dörröppningarna till de tre musiksalarna på plan 2 så följande gäller om det finns funktionsnedsatta personer i lokalerna:
  • Det går att utrymma via huvudkorridor eller via dörr in till anpassade gymnasieskolan.
  • Om möjligt ska en ramp vara monterad i dörröppningen till ensemblerum 1.
  • Man kan också krossa en fönsterruta för att utrymma i markplan.

Byggprogrammet

 • Utrymning från Byggprogrammets lokaler sker genom närmaste utrymningsväg enligt skyltning.
 • Uppsamlingsplats är på Norra parkeringen intill bussrondellen.

Fordonsprogrammet

 • Utrymning från Fordonsprogrammets lokaler sker genom närmaste utrymningsväg enligt skyltning.
 • Uppsamlingsplats är på andra sidan av Hyggesvägen.

Idrottsbyggnaden

 • Utrymning från idrottsbyggnaden sker genom närmaste utrymningsväg enligt skyltning.
 • Från omklädningsrummen går man ut genom närmaste ytterdörr och går till uppsamlingsplatsen på Norra parkeringen intill bussrondellen .
 • Från undervisningslokalerna kommer man ut på baksidan av huset. Man går runt huset och går till uppsamlingsplatsen på Norra parkeringen intill bussrondellen.

Bår finns på plan 2 i konferensrum ”Olof Broman” mittemot cafeterian samt på plan 3 i hörsalen.

 • Skolan är utrustad med ett automatiskt brandlarm, som reagerar på rök och värme. Larmet är automatiskt kopplat till räddningstjänsten.
 • Larmsignal ges över högtalarna med inledande tonstötar, som övergår i talat meddelande med en uppmaning om att utrymma.
 • OBS! Skilj detta larm från inbrottslarm, som består av en enda lång ljudsignal.

 • Inomhusbrandposter (slang kopplad till fastighetens vattenledning) finns i samtliga trappuppgångar, verkstäder samt i biblioteket.
 • Handbrandsläckare och brandfiltar finns i varje lokal där brandfarlig verksamhet förekommer samt i receptionen.
Skyltar för brandfilt, brandsläckare och brandslang

 • Det är viktigt att samtliga, såväl elever som personal, vid Bromangymnasiet känner till denna föreskrift.
 • Klassföreståndare ansvarar för elevinformationen. Ska informeras årligen under första skolveckan.

 • Missbruk av brandlarmet är straffbart och kan ge böter.
 • Förstörelse av larmsystem eller släckningsmaterial kan medföra livsfara.

Här kan du se utrymningsplan över plan 1, 2 och 3 på Bromangymnasiet.

Plan1

Utrymningskarta plan 1.

Plan 2

Utrymningskarta plan 2.

Plan 3

Utrymningskarta plan 3.