Förstelärare - garanter för undervisningsnära utveckling

Lärare, elever och läromedel

Hudiksvalls kommun har 60 förstelärare fördelade över alla skolformer. Det finns alltså förstelärare inom förskolan, i förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt övergripande på lärandeförvaltningen.

Hudiksvalls kommuns förstelärarorganisation är unik. Den är resultatet av en målmedveten strategi, som möjliggör utveckling och stöd till kommunens skolor. Det är vi verkligen stolta över!

När förstelärarreformen infördes 2013 valde kommunen att även satsa på att ha förstelärare inom förskolan för att säkerställa utveckling och likvärdighet även där trots att förskolan inte var en del av den nationella förstelärarreformen. Numera har även förskoleklass och den anpassade skolan på grundskolan och gymnasiet förstelärartjänster.

I Hudiksvalls kommun är fördelningen av förstelärartjänster till skolorna behovsprövad. En skola med stora behov blir tilldelade ett större antal förstelärartjänster än en skola med mindre behov.

Vem kan bli förstelärare?

Att bli förstelärare är en pedagogisk karriärväg för erfarna och meriterade lärare, som förutom att undervisa även arbetar med skolutveckling.

En lärare som har lärarlegitimation, som arbetat i minst fyra år med goda vitsord, har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla sin undervisning, kan bli förstelärare. Läraren ska ha hög legitimitet bland kollegor och ha förmågan att handleda kollegor eller en vilja att utveckla en förmåga att handleda.

Vad kan förstelärare bidra med?

Förstelärares huvudsakliga uppgift är att arbeta med undervisning. Men varje förstelärare har också lite tid avsatt för att arbeta med saker som skolan behöver stöd med att utveckla. Det kan handla om ämnes- eller skolutveckling eller konkreta utmaningar som respektive skola har.

Om en skola till exempel behöver höja sina resultat i matematik, arbetar försteläraren tillsammans med kollegor med att analysera situationen, identifiera problem, arbeta efter en gemensam plan och kanske tillföra ny kunskap som behövs i kollegiet. Det kan handla om att studera forskning och nya metoder som bygger på vetenskaplig grund för att sedan tillsammans med lärarna utveckla undervisningen.

Vid sidan av de förstelärare som finns på varje skola har vi även tre förstelärare som arbetar övergripande med språk-, läs- och skrivutveckling mot alla kommunens skolor. I första hand arbetar de mot de förstelärare som är ämnesansvariga i svenska i grundskola och gymnasium men även mot andra som påverkar elevernas undervisning, exempelvis specialpedagoger, speciallärare, personal på skolbibliotek samt kommunens lektorer i matematik och svenska.

Just nu arbetar språk-, läs- och skrivutvecklarna (SLS-utvecklarna) bland annat med att säkerställa att varje skola får tillgång till ett skolbibliotek med medier som är anpassade för de barn som finns på just den skolan för att ge alla elever möjligheter att utveckla sitt läsande och sin läslust. Tanken är att SLS-utvecklarna så småningom även ska samarbeta med förstelärare i förskoleklass och förskolan. Det finns även två förstelärare som arbetar mot kommunens förskoleklasser, för att säkerställa likvärdighet i den undervisningen.

Nätverk för förstelärare

Alla förstelärare i kommunen är med i nätverk där de får kontinuerlig handledning, utbildning, kunskap om ny aktuell forskning och stöd i att genomföra sitt arbete. De som är förstelärare i svenska, matematik och engelska på grundskolan och gymnasiet är med i varsina ämnesledarnätverk. Dessa nätverk har även stöd av lektorn i matematik och lektorn i svenska. Alla förstelärare som har uppdrag av mer skolutvecklingskaraktär är med i ett annat nätverk, enbart för dem. I kommunen finns också en samordnare av karriärtjänster som enbart arbetar med frågor relaterade till förstelärare och deras arbete.

För att ytterligare stärka spridningen av relevant forskning till lärare inom skolan planerar lärandeförvaltningen att starta ett vetenskapligt råd där olika representanter från den egna organisationen och från flera universitet kommer att ingå.