Förskola

Ett barn hoppar hage

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Renovering av förskolor

Just nu renoveras och byggs nya förskolor och skolor runt om i kommunen. Syftet är att ersätta uttjänsta lokaler. Men också göra det möjligt att lämna tillbaka de moduler som idag används som tillfälliga lokaler på en del förskolor.

Ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

I Hudiksvalls kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Tiden ditt barn är på förskolan styrs av din arbets- eller studietid eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation. Barnets eget behov kan vara:

  • barn med annat modersmål än svenska
  • barn i glesbygd
  • barn vars förälder deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling
  • barn vars förälder är långtidssjukskrivna, sjuk eller förtidspensionerade

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola under 15 timmar i veckan från 1 september till 31 maj.

Mitt barn är 3-5 år, men går mer än 15 timmar. Vad gäller då?

Du betalar avgift för den del av tiden som överstiger 15 timmar i veckan. Du betalar också full avgift under juni, juli och augusti om ditt barn har en placering på förskolan under den tiden, eftersom allmän förskola pågår under perioden 1 september till 31 maj.

Måste jag anmäla mitt barn till allmän förskola?

Om ditt barn är 3-5 år och har en placering på en förskola behöver du inte anmäla ditt barn. Avgiften reduceras automatiskt från befintligt abonnemang under perioden 1 september till 31 maj.

Du som inte har ditt barn placerad i förskola kan göra en anmälan om allmän förskoleplats via e-tjänsten eller via blankett. Ditt barn får då en placering från 1 september till 31 maj.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara t ex familjedaghem som bedrivs av enskild anordnare. Det är kommunen som ger anordnaren ett godkännande för att få bedriva pedagogisk omsorg. Hudiksvalls kommun har i dagsläget inga familjedaghem eller annan pedagogisk omsorg.