Övergripande mål- och resultatstyrning

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Styrningen sker utifrån lagar och förordningar, kommunens vision, ett antal styrdokument och övergripande mål. Varje år ska målen mätas mot de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat.

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige årligen finansiella- och verksamhetsmål, kvantiteter, nettobudget och särskilda uppdrag för nämnderna, vilket tillsammans utgör nämndernas åtaganden. Kommunfullmäktiges styrning av kommunens bolag sker med ägardirektiv som i princip motsvarar kommunens åtaganden för nämnderna.

Syftet med att sätta mål på kommunövergripande nivå är att skapa fokus på det viktigaste i verksamheten. De mål som sätts ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden.

Vision

Framtidsbild för kommunen. Den ska kunna fånga intresse och ge en bild av framtiden som alla invånare i kommunen kan ta till sig. Visionen antas av kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunens vision

Övergripande mål

De övergripande målen sträcker sig över flera mandatperioder. Målen är inte mätbara men ett antal indikatorer är kopplade till dem för att indikera om kommunen går i riktning mot kommunens vision.

Ett antal av dessa indikatorer kan kommunorganisationen endast påverka till liten del men de beskriver viktiga aspekter som har stor betydelse för kommunens resurser, aktiviteter och resultat.

För att nå de övergripande målen och därmed visionen måste alla i kommunen, som exempelvis offentligt och privat näringsliv, föreningar och invånare bidra.

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Åtagande

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige årligen nämndernas åtaganden som innefattar kommunfullmäktiges verksamhetsmål, kvantiteter, nettobudget och särskilda uppdrag. Även en nämnd ska besluta om åtagande och överenskommelse med sina intraprenader.

Ägardirektiv

Ägardirektiven, är individuella, anger riktning, ramar och mål för specifika bolag med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Tydliga ägardirektiv klargör förväntningar och krav på bolagen och de bidrar till att renodla rollerna. De underlättar också medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten.

Grundläggande värdering

Kommunfullmäktige antog den 30 september 2019 styrdokumentet Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun. Det innebär att de antagna nyckelorden från 2003 ersätts med grundläggande värderingen Allas Lika värde samt värdeorden trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet.

En förutsättning för att nå Hudiksvalls kommuns vision, att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050, är att alla människor är lika värda. Dokumentet för allas lika värde i Hudiksvalls kommun tydliggör vår utgångspunkt och vårt ansvar för mänskliga rättigheter. Det bygger på ett antal nationella konventioner som vårt land anslutit sig till.

Kommunens resultatnivåer och röda tråd i styrmodellen

Syftet med att sätta mål på kommunövergripande nivå är att skapa fokus på det viktigaste i verksamheten. De mål som sätts ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden. Finansiella mål behövs för att tydliggöra att ekonomin är den yttre begränsningen för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.

För att skapa förståelse i ett resultat- och målstyrningssystem för vad kommunen vill åstadkomma måste det finnas en tydlig målkedja, från vision och mål antagna av fullmäktige ned till verksamhet och medarbetare. En röd tråd som binder ihop mål och indikatorer på en övergripande nivå med det som faktiskt sker i verksamheten, den verksamhet som producerar tjänster för brukarna, kunderna, invånarna och medborgarna.

Kommunens resultatnivåer

Struktur för styrning.

* För intraprenader görs en överenskommelse mellan nämnd och enhet.

Finansiella mål

Kommunen styr och följer upp sin ekonomi utifrån finansiella mål. De finansiella målen formuleras av den politiska majoriteten inför varje mandatperiod och revideras vid behov inför varje års budget.

Verksamhetsmål

Utifrån de övergripande målen och den politiska majoritetens viljeinriktningar för mandatperioden utformas kommunfullmäktiges verksamhetsmål för kommunorganisationen. Alla verksamheter ska känna sig berörda av kommunfullmäktiges verksamhetsmål åtminstone av ett eller flera. I nästa steg tar nämnden emot målet och om så behövs utvecklas det på nämnds- och enhetsnivå. Det förtydligar vad respektive nämnds mål är för att tillsammans kunna nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål kan rikta sig till en nämnd eller verksamhet om det anses vara viktigt för hela kommunens positiva utveckling.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för nämnderna syftar till:

  • att staka ut den politiska färdriktningen
  • att kommunens resurser används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt
  • att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna kan räcka till.

För att kommunen ska nå måluppfyllelse krävs det att hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både nämnder och helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår.

Verksamhetsmålen kompletteras med målsatta indikatorer till hjälp för bedömningen av måluppfyllelsen.

Indikator

Alla mål ska kunna följas upp. En indikator är ett mätbart mått som indikerar måluppfyllelse. Ordet indikator betyder att måttet eller måtten ensamt inte ger hela sanningen eftersom en analys och tolkning måste göras. Måluppfyllelsen utan att redovisa några indikatorer är mycket svår att verifiera. Ett mål kan ha en eller flera indikatorer.

En indikator blir tydligare om den är jämförbar med många andra kommuner. Jämförelser ger ett tydligt budskap kring hur väl kommunen lyckas i ett nationellt perspektiv. Det går att avgöra om nivån kommunen uppnått är ”bra” eller ”dålig” i relation till vad andra kommuner presterar. Ibland är inte det ”bästa värdet” en jämförelse med andra utan jämförelsen kan få ett stort värde med att kommunen jämför sin egen utveckling under en tid.

För att det ska vara tydligt om målet kommer att uppnås, bör indikatorer som kopplas direkt till mål vara angivna med vilken nivå kommunen vill nå. Kan kommunenen inte ange en exakt förväntad nivå kan det istället anges om indikatorn ska minska, vara oförändrad eller öka.

Hudiksvalls kommunfullmäktige strävar mot jämlik styrning och har valt att som första steg fokusera på jämställdhetsintegrering. I samband med uppföljning av målen hos respektive nämnd och kommunfullmäktige ska de i kommunen beslutade indikatorerna som är mest relevanta för jämställdhet och ojämställdhet redovisas utifrån kön. En kort orsaksanalys ska även sammanställas av verksamheten. Det ska vara ett underlag för åtgärder, förbättringsarbeten och till kommande målformuleringar.

Särskilda uppdrag

Det kan exempelvis vara projekt, utredningar, bestämda åtgärder eller uppdrag som nämnd eller kommunstyrelse ska utföra enligt beslut av kommunfullmäktige.