Granskning

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Granskningstiden är normalt mellan två till tre veckor. När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Efter granskningen sammanställs alla synpunkter och kommunens kommentar till dessa i ett granskningsutlåtande.

Här nedan hittar du detaljplaner som är under granskning. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är under granskning.

Detaljplaner på granskning