Planeringsbesked

I syfte att effektivisera planprocessen kan kommunen begära att Länsstyrelsen lämnar ett planeringsbesked i de frågor som berör de fem ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Här nedan hittar du detaljplaner som är ute för planeringsbesked. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är ute för planeringsbesked.

Planeringsbesked

  Vid framtagandet av en detaljplan kan kommunen begära ett planeringsbesked av länsstyrelsen gällande en eller flera av de så kallade ingripandegrunderna (PBL 2010:900, 5 kap. 10a§). I beskedet ska länsstyrelsen bedöma om den eller de åtgärder som kommunen avser att planera för kan antas innebära att någon av de fem ingripandegrunderna påverkas på ett sådant sätt att länsstyrelsen kan komma att överpröva och eventuellt upphäva planen (PBL 2010:900, 11 kap. 10§). Länsstyrelsens fem ingripandegrunder handlar om:

  • Riksintressen
  • Mellankommunala frågor
  • Miljökvalitetsnormer
  • Strandskydd
  • Människors hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning eller erosion

  Om planeringsbesked begärs innan samrådet behöver kommunen ge myndigheter och andra berörda tillfälle att lämna synpunkter (PBL 2010:900, 5 kap 10b§).

  Om Länsstyrelsen lämnar ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande av den föreslagna detaljplanen inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om. Länsstyrelsen kan heller inte överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.