Inför antagande

När granskningen är klar och kommunen gjort de förändringar som behövs är detaljplanen redo att lyftas för antagande i Byggnadsnämnden, eller i vissa fall Kommunfullmäktige. En detaljplan som står inför ett antagande ska hållas tillgänglig för allmänheten minst tre veckor innan förväntat antagande äger rum. Även upprättat granskningsutlåtande ska offentliggöras innan detaljplaner antas.

Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning men inte fått dessa tillgodosedda får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Här nedan hittar du detaljplaner som är inför antagande. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är inför antagande.