Utredning inför mottagande i anpassad skola

Om ditt barn inte når kunskapskraven i skolan trots extra anpassningar och särskilt stöd kan skolan starta en utredning för att bedöma om barnet kan tas emot i anpassad skola eller inte.

Om ditt barn har svårigheter i skolan och inte når kunskapskraven, trots extra anpassningar och särskilt stöd, kan vi utreda om barnet tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Vi gör utredningen för att ta reda på om en intellektuell funktionsnedsättning är anledningen till att det är svårt för barnet i skolan och om barnet därmed tillhör den anpassade skolan.

Det är skolans rektor som ansvarar för utredningen. Eftersom utredningen innehåller både medicinsk och psykologisk bedömning behöver du som vårdnadshavare ge ett skriftligt samtycke till detta.

Hur går utredningen till?

Utredningen består av fyra delar:

Den pedagogiska bedömningen beskriver ditt barns förutsättningar att nå utbildningens kunskapskrav. Om det finns ett aktuellt åtgärdsprogram för ditt barn så kan det också ingå i bedömningen.

Bedömningen utförs av lärare som har bra kunskap om barnet.

Den sociala bedömningen utförs oftast av skolkuratorn för att förstå barnets livssituation och om det finns sociala faktorer som kan påverka barnets förutsättningar att nå utbildningens mål.

Den sociala bedömningen kan grunda sig på hembesök, samtal med dig som vårdnadshavare, berörda pedagoger och eventuellt barnet.

Den medicinska bedömningen utförs av en läkare för att förstå om det finns medicinska faktorer som kan påverka ditt barns förutsättningar att nå utbildningens mål.

Den psykologiska bedömningen görs oftast av psykolog från centrala elevhälsan.

Bedömningen görs för att se om ditt barns svårigheter att nå utbildningens mål beror på att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.

Psykologbedömningen består av flera träffar där intervjuer och tester ingår. Psykologens samlade bedömning ligger sedan till grund för att avgöra om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Efter psykologbedömningen återges resultatet till skola och vårdnadshavare.

Tidigare bedömningar

Om ditt barn har eller har haft kontakt med vården, exempelvis barn- och familjehälsan, kan dessa tidigare bedömningar vara en del av utredningen.

Vad händer när utredningen är gjord?

När utredningen är klar får du som vårdnadshavare ta del av den. Därefter skickar rektor den till kommunens bedömningsteam Expertgruppen för beslut om målgruppstillhörighet, det vill säga beslut om ditt barn har rätt att bli mottagen i anpassad skola eller inte. Expertgruppen består av verksamhetschef för central elevhälsa, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. Expertgruppen tar ställning till om barnets svårigheter beror på en intellektuell funktionsnedsättning.

Expertgruppens beslut skickas till vårdnadshavare och hemskolans rektor. Om beslutet är att barnet har rätt att tas emot i anpassad skola skickas även beslutet till anpassade skolans rektor.

Beslutet kan överklagas.

Om utredningen visar att ditt barn har rätt att tas emot i anpassad skola kan du som vårdnadshavare ansöka dit. Ditt barns rektor hjälper dig vidare i ansökningsförfarandet.

Om utredningen visar att ditt barn inte har rätt att tas emot i anpassad skola får skolan rekommendationer och åtgärdsförslag på hur de kan arbeta vidare för att stötta ditt barn i skolgången. Ofta behöver barnets utveckling följas upp kontinuerligt.