Folkhälsa

Louise Andersson sitter på uteserveringen och fikar i solen på Dackås konditori.

Med folkhälsa menas resultatet av den sammanlagda hälsan i en befolkning. Folkhälsa kan mätas genom att titta på exempelvis medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.

Vad är folkhälsa?

En god folkhälsa innebär att människors hälsa ska vara så god som möjligt, men också så jämt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Många faktorer påverkar en individs hälsa, exempel på sådana faktorer är utbildning, ekonomiska och sociala förutsättningar, kön, miljö och infrastruktur. Vilka levnadsvanor människor väljer exempelvis vad gäller bruk av alkohol och tobak, matvanor och fysisk aktivitet har också stor betydelse för hälsan.

Kommunens uppdrag i det lokala folkhälsoarbetet är att jobba för att skapa förutsättningar för att alla kommunens invånare ska få möjlighet till en god hälsa. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. En god folkhälsa ger också bättre möjlighet till tillväxt i en kommun.

Folkhälsomyndigheten är den statliga myndighet som har ett centralt övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av folkhälsofrågorna i Sverige. Folkhälsa är dock ett bredd område som berör många myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner.

Vad är folkhälsoarbete?  

Folkhälsoarbete innebär långsiktiga, strategiska och övergripande insatser riktade mot hela samhället eller mot enskilda grupper i befolkningen. Folkhälsoarbete kan vara antingen hälsofrämjande, med syfte att förstärka och skapa förutsättningar för en god häsa, eller sjukdomsförebyggande, där fokus ligger på att förhindra vanor och beteenden som man genom forskning vet är negativa för hälsan. Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Exempel på sjukdomsförebyggande arbete kan vara insatser för att att få ungdomar att inte börja röka och snusa.   

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det övergripande målet är indelat i åtta målområden. De syftar till att tydliggöra de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa, dels inriktningen på det arbete som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målområdena och mer information om dem hittar du i länklistan i sidans högerkolumn.

Drogpolitiskt program