Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Enligt ett beslut i Sveriges riksdag är de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Dina rättigheter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

 • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
 • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
 • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen.
 • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska – se mer under Rätten att använda ditt språk.
 • Äldre som bor i ett förvaltningsområde har rätt att få hela eller en väsentlig del av sin äldreomsorg av personal som kan tala finska, meänkieli eller samiska. Detsamma gäller äldre som bor utanför förvaltningsområdena om kommunen har tillgång till personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.
 • Kommuner ska inom ramen för den äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 • Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre.
 • Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
 • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
 • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt.
 • Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. Hudiksvalls kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. På minoritet.se kan du se vilka kommuner som gör det.

Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk.

Du kan begära att få förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska.

Bor du i någon av kommunerna Arjeplog, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala eller Övertorneå har du rätt att använda minoritetsspråket i kontakter med domstol.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden där du är part eller ställföreträdare för part.

Hur jobbar vi i Hudiksvalls kommun?

De nationella minoriteternas rättigheter är en del i Hudiksvalls kommuns arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. Allas lika värde är en grundläggande värdering som ska genomsyra vårt arbete.

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det gör Hudiksvalls kommun bland annat genom att:

 • Informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar på kommunens webbplats.
 • Informera medarbetarna om kommunens ansvar på intranätet och tipsa om fördjupningsmaterial och goda exempel.
 • Aktivt köpa in litteratur på minoritetsspråken till vår bibliotekssamling. Biblioteket uppmanar också låntagare att själva lämna inköpsförslag på litteratur som behöver kompletteras till samlingen.
 • Löpande inventera om vi har personal som behärskar minoritetsspråken. Det gör vi för att så långt det går kunna erbjuda personer som önskar det möjlighet att använda sitt språk vid kontakt med kommunen.
 • Inom äldreomsorgen jobba mot målet att den som begär det ska få service och omvårdnad av någon som talar minoritetsspråk, om vi tillgång till personal med sådana språkkunskaper.
 • Ha extra fokus på att barn som tillhör nationella minoriteter får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sitt språk. Det behöver vi ta extra hänsyn till när fattar beslut som kan komma att påverka barn.
 • Ge de nationella minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. Vi ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem, på sätt som passar dem.

Vill du läsa mer?

Läs mer om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Läs mer på minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.