Hälsoskydd och inomhusmiljö

Ingen som går i skolor eller förskolor, bor i flerbostadshus, får hygieniska behandlingar, får vård och omsorg eller befinner sig i offentliga lokaler ska behöva bli sjuk av inomhusmiljön eller behandlingen.

Om du har barn i skola eller förskola, är hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller nyttjare av hygieniska behandlingar och har klagomål på skolan eller förskolan, boendet eller behandlingen ska du i första hand vända dig till skolan eller förskolan, din hyresvärd, bostadsrättsförening eller där du fått din behandling med ditt klagomål. Om problemen finns kvar kan du vända dig Norrhälsinge miljökontor som ger råd och stöd om hur man ska gå vidare med ärendet.

Miljökontoret registrerar klagomålet och kontaktar fastighetsägaren. Miljökontoret bedömer om bostadens inomhusmiljö innebär en olägenhet för människors hälsa. Om så är fallet, kan krav på åtgärder riktas mot fastighetsägaren.

Vad kan klagomålet handla om?

Klagomål på bostadens inomhusmiljö kan röra:

 • inomhustemperatur
 • buller
 • ventilation
 • drag
 • fukt
 • främmande lukt
 • radon
 • vattenkvalitet och vattentemperaturer.

Vem ansvarar för tillsynsarbete gällande hälsoskydd?

Norrhälsinge miljökontors hälsoskyddstillsyn omfattar

 • skolor
 • förskolor
 • flerbostadshus (hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter)
 • bassängbad
 • lokaler för hygienisk behandling (fotvård och akupunktur)
 • lokaler för vård och omsorg
 • offentliga lokaler.

Hälsoskyddstillsynen omfattar även klagomål på

 • buller
 • nedskräpning
 • vedeldning
 • och annat som regleras av miljöbalken.

Arbetsmiljöproblem regleras inte av miljöbalken och handläggs därför inte av Norrhälsinge miljökontor.

Vilka faktorer kan påverka hälsan negativt?

Faktorer som kan påverka hälsan negativt är:

 • fukt
 • mögel
 • ventilation
 • temperatur
 • ohyra
 • buller
 • lukt
 • strålning
 • radon
 • dricksvatten
 • smittämnen
 • kemiska ämnen.

För dig som driver verksamhet

Du som driver verksamhet är skyldig att kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa. Läs mer:

Hälsoskydd för dig som företagare