Kommunens skog

Utsikt över skog och en sjö från ett berg.

Hudiksvalls kommun äger ca 5 000 ha skogsmark. Den kommunalt ägda skogen ska brukas och föryngras på ett långsiktligt och hållbart sätt.

Av kommunens 5 000 ha skog är ca 1600 ha naturreservat. Resterande del består av 500 ha impediment (mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, tex berghällar och myrar) och ca 2 900 ha, enligt skogsbruksplan, produktionsskog.

Arealen kan delas in i många olika dimensioner och aspekter tex produktionsskog i skogsbruksplanen, naturvård såsom nyckelbiotoper, natura 2000, naturreservat och skyddade områden av länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. Men också vara tätortsnära skog i översiktsplanen eller skolskog.

Kravet i vårt skogsbruk är att minst 5 % av arealen skall avsättas för naturvård. Kommunen har som skogsägare högre krav på verksamheten och har i dag ca 20% av arealen skyddad.

Den kommunalt ägda skogen ska brukas och föryngras på ett långsiktligt och hållbart sätt.

Gammal skog och nyckelbiotopsområden har en särställning bland våra miljömål.

Syftet med kommunal skog

Syftet med det kommunala skogsinnehavet är, utöver produktionsmålet, att säkerställa attraktiva bostads- och tätortsnära skogs- och rekreationsområden. Att förskolor och skolor har tillgång till skolskogar i sin närmiljö.

Den kommunala skogen kan dessutom utnyttjas i markbyten för att utveckla samhället.

Avverkning/Gallring

Vid avverkning skördas beståndet helt för att ge plats åt en ny generation, eller glesas ut för att ge utrymme åt kvarvarande träd att bli grövre.

Gallring görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd.

Hänsyn tas till såväl natur som forn- och kulturlämningar och friluftsliv.

Den framtida skogen

Det är den kommande skogen som bestämmer hur avverkningen ska ske. Föryngring planeras före avverkningen.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplan är ett verktyg i planeringen av skogsskötseln på en skogsfastighet. Skogsbruksplanen innehåller bland annat fakta om skogen på fastigheten, skötselrekommendationer såsom gallring, avverkning eller andra åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Har du synpunkter på kommunens avverkningar/gallringar kan du kontakta oss.

Lämna synpunkt eller klagomål

Miljövårdande skötsel Gackerön

Kommunen har utfört miljövårdande skötsel på delar av sitt skogsinnehav på Gackerön. Brandefterliknande åtgärder har utförts i tallnaturskog, lövsumpskog och aspdominerad skog.

Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen där åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Målet med investeringen är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens sociala värden ska skyddas.

Totalt har miljövårdande skötsel utförts på en yta 26 hektar, ett arbete som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling

Yttre Storviken och Gammelmyran med stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling har finansierat åtgärden vid Yttre Storviken och Gammelmyran.

Läs mer om stöd till Yttre Storviken och Gammelmyran

Europeiska Jordbruksfondens logotyp.