Levande landsbygd med stad

Alla växer av att bli sedda, behövda och tagna i anspråk. För att nå långsiktigt hållbar utveckling måste alla goda krafter verka tillsammans. ”Vi och Dom” söndrar medan ”Tillsammans” skapar bärande broar som håller ihop oss.

Staden ses ofta som navet runt vilket hela kommunens hjul snurrar. Ett hjul har även en omkringliggande fälg, landsbygden. Om inte ”fälgen” ges uppmärksamhet kommer hela hjulet i obalans och ekipaget havererar. Först när alla delar av hjulet har möjlighet att bidra blir färden lyckad.

Land och stad hör ihop, båda är beroende av varandra. Hudiksvalls kommun vill fortsätta att utveckla denna samexistens. Då växer vi tillsammans.

Hudiksvalls kommuns vision 2050

Hudiksvalls kommuns Vision 2050 och mål är att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50.000 invånare i kommunen varav 25.000 i staden. Visionen innebär att vi behöver bli 3 000 fler invånare utanför Hudiksvalls stad. Därför är det nödvändigt att landsbygden är engagerad och delaktig. Det är också nödvändigt att hela kommunkoncernen är lyhörd för landsbygdens förutsättningar och behov.

Befolkningsutveckling

År

Hudiksvalls kommun

Utanför staden

I staden

2000

37 454

22 458

14 996 (40%)

2005

37 004

22 154

14 850 (40%)

2010

36 849

21 834

15 015 (41%)

2015

36 975

20 894

16 081 (43%)

2020

37 531

21 047

16 484 (44%)

2021

37 744

21 165

16 579 (44%)

Landsbygdsstrategi

Kommunens landsbygdsstrategi kallas ”Hållbar landsbygdsstrategi för Hudiksvalls kommun”. Den grundläggande utgångspunkten är att det kommunala arbetet utgår från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Fyra tematiska områden är identifierade: Hållbar tillväxt, Samverkan, Infrastruktur och Lägesanalys.
Attraktiv och hållbar livsmiljö med lokal tillväxt kan endast skapas tillsammans. Hudiksvalls kommuns landsbygdsstrategi inkluderar konceptet Levande landsbygd med stad genom SAMVERKAN mellan aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor i hela kommunen.

Illustration som innehåller tre cirklar; 1. Lokal initiativ, 2. Offentliga initiativ, 3. Privata initiativ. Dessa tre cirklar har pilar emellan sig som visar på att de samverkar.

Lokalekonomisk analys och Lokal utvecklingsplan

Landsbygdsstrategin anger bland annat Lokalekonomisk analys (LEA) och Lokal utvecklingsplan (LUP) som två strategiska dokument. LEA och LUP är framtagna av bygden/orten själv. De visar hur dess förutsättningar ser ut och vad de som bor i just den bygden/orten vill göra för att utvecklas och vara en del av samhällsutvecklingen. Därför är dessa dokument viktiga och ska beaktas innan kommunen fattar beslut i olika ärenden.

Landsbygden är alltid aktuell

Det finns flera goda exempel på kommunens arbete med frågor om och med landsbygden. De mest kända stöden är kanske föreningsbidragen. Bland de mindre kända är medfinansiering i Leaderprogrammet, Byapengen, Bygderådet i Hudiksvalls kommun, medfinansiering i olika projekt (till exempel BID), bredband till samlingslokaler samt tjänsten som strateg för land- och stadsutveckling. Servicepunkter i livsmedelsbutiker på landsbygden ges ett särskilt stöd för hemsändning och annan service.

Illustration med rutor och cirklar som beskriver en del av landsbygdsstrukturen.

Till detta ska även räknas all verksamhet som görs på landsbygden inom kommunkoncernen; tekniska-, lärande-, kultur och fritids- samt Svågadalsförvaltningen, Servicecenter och och bredband via Hudiksvalls stadsnät. Dessutom har kommunstyrelsen en parlamentarisk landsbygdsutvecklingsgrupp och kommunstyrelsens AU träffar regelbundet representanter från styrelsen för Bygderådet i Hudiksvalls kommun i det så kallade Bygdeforum.

Förklaring av begrepp

Ofta används begrepp inom landsbygdsutveckling som kan vara okända för många. Här förklarar vi viktigaste begreppen.

BID

 • är en förkortning för Business Improvement District (affärsutveckling i ett avgränsat område). Det är ett sätt för fastighetsägare, näringslivet, den ideella sektorn och kommunen att tillsammans skapa utveckling för ett angivet område.
 • bygger på samverkan och mångas delaktighet i fem fokusområden; Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.
 • projektet i Hudiksvall ”Gladare Hudik” startade 2020 under ledning av en lokal styrgrupp med stöd från Svenska Stadskärnor. Man blev certifierad 2022.
 • projekt i Näsviken och Delsbo har startats. Iggesund kommer erbjudas under 2023.

Bygdeforum

 • består av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och representanter för Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Kommunstyrelsens ordförande, (KSO) och Bygderådets ordförande beslutar tillsammans vilka ärenden som ska behandlas.
 • erbjuder en obyråkratisk plattform för ömsesidigt utbyte av information för att tidigt kunna agera på olika skeenden i samhället.
 • tar fram landsbygdsstrategins handlingsplan.
 • tar upp frågor från bygderna/orternas som lämnats till Bygderådet.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun

 • bildades 2019. Dess medlemmar är lokala grupper i hela kommunen som vill jobba med sin egen bygd/orts utveckling. Bygderådet erbjuder en samlad dialog med kommunen, men tar inte ifrån bygden/orten möjligheten att själv agera i olika frågor.
 • träffar kommunen regelbundet i Bygdeforum.
 • arrangerar till exempel Mötesplats för framtiden.

Servicecenter

 • finns i före detta Handelsbankens lokal i Delsbo och planeras även för Iggesund.
 • är kommunens lokala närvaro på orten. Där ges information, möjlighet att träffa kommunala tjänstemän och tillgång till möteslokal. På Servicecenter finns även närarbetsplatser att låna istället för att åka in till kontor i stan.

Servicepunkt i livsmedelsbutik

 • finns på 5 orter i kommunen.
 • erbjuder genom ett avtal med kommunen ett urval av extratjänster till besökare och boende i butikens närhet. En av dessa tjänster är hemsändning av livsmedel till hushåll vilket sker i samarbete med Region Gävleborg.

Parlamentarisk Landsbygdsutvecklingsgrupp

 • är bildad av kommunstyrelsen (KS). Det betyder att en från varje parti i KS träffas regelbundet för att diskutera landsbygdsutveckling. KS ordförande (KSO) leder arbetet och kommunens Stad- och landsbygdsstrateg är sekreterare.
 • besöker lokala utvecklingsgrupper för att ta del av deras vardag och aktiviteter som värdefull kunskap i det politiska arbetet.