Husägarens ansvar

Att vara husägare innebär en hel del ansvar. Den här sidan är till för att hjälpa dig hålla koll dina olika ansvarsområden.

Husägarens snöröjningsansvar

När vi plogar på gatan kan det bli en snövall. Den städar vi bort med jämna mellanrum men du som äger en tomt i angränsning ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad.

I exemplet är den tomtgräns som du som husägare har ansvar för att hålla framkomlig markerad med rött (den linje som den vänstra pilen pekar på). Med framkomliget menar vi att du själv ska kunna komma in till din egen fastighet eller exempelvis garage.

Karta över tomtgräns och trottoar.

Du som äger en tomt i angränsning till en trottoar som vi behöver lägga snö på tills den kan fraktas bort ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad. Om du inte har möjlighet att göra det själv hänvisar vi dig till att köpa in den tjänsten av ett företag. Tjänsten bekostas inte av kommunen.

Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera får endast ske vid snötippen på Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, måste du som fastighetsägare omgående frakta bort. Fastighetsägaren ska också sopa upp och föra bort sand från trottoaren.

Fastighetsägarens ansvar innebär även att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.

Om du, av någon anledning, inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför ditt hus på egen hand, ansvarar du ändå för att det blir gjort, till exempel genom att hyra in tjänsten.

Fastighetsägaren ansvarar också för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska fastighetsägaren ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Hudiksvalls kommun.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte sköts eller om snö eller is faller från taket kan husägaren bli skadeståndsskyldig.

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Du som är fastig­hetsägare kan hjälpa oss genom att märka ut häckar, staket med mera. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.

Gångbanerenhållning

Äger du en fastighet i någon av kommunens tätorter har du skyldighet att se till att det hålls snyggt, snöröjt och sandat på trottoaren utanför huset. Fastighetsägare ansvarar för att:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt ta bort skräp från gångbanan
  • skotta snö, se till att snö och is forslas bort samt sanda vid halka.
  • sopa upp och föra bort sand från gångbanan.
  • hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.
  • se till att gångbanan är trivsam, framkomlig och trafiksäker.

Klipp häcken för god sikt

Vildvuxna häckar, buskar och träd kan skymma sikten och innebära en trafikfara. Det hindrar dessutom framkomligheten och försvårar underhållet av gator och gångbanor. Därför är det viktigt att du som är fastighetsägare håller efter växtligheten runt ditt hus.

Läs mer om att klippa häck för god sikt

Har du hörntomt?

På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten. Det gäller också dig som har tomt mot en gång- och cykelväg.

Har du utfart från tomten på gatan?

För dig som har tomtutfart rekommenderar vi en frisiktstriangel med sida 2,5. Och, minst lika viktigt: smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Växtlighet över gång- och cykelbana

Över gång- och cykelbana måste växtligheten tas bort upp till 3,2 m över gatuplanet för att undvika skador på fotgängare och cyklister, inte skymma sikten och dölja vägmärken samt underlätta gaturenhållning och snöröjning. Över körbana måste den fria höjden vara 4,6 m över gatuplanet.

Inventering och sanering av PCB

De flesta lagar och bestämmelser som du som fastighetsägare är skyldig att följa finns för att skydda andra eller miljön. Vissa fastigheter berörs till exempel av bestämmelser om PCB i byggnader och anläggningar.

Läs mer om inventering och sanering av PCB

Radonmätning

Kommunens miljökontor kan hjälpa till med mätningar av radon- och ceciumhalter och ge rådgivning om till exempel avlopp.

Läs mer om radon