Försäljning av tobak

Tobak får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Läs mer om tobakslagen och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, till exempel:

  • cigaretter
  • cigariller
  • cigarrer
  • rulltobak
  • piptobak
  • snus
  • vattenpipstobak
  • portionstobak.

Behöver alla söka tillstånd?

Ja, tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln och försäljning av tobak från automater.

Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror

Vad händer efter att jag skickat in ansökan?

När ansökan inkommit gör vi en lämplighetsprövning där bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning utreds. För att sälja tobak ska en ansökan göras till oss och tillstånd beviljas innan försäljning får påbörjas.

Vem kontrollerar att jag följer tobakslagen?

Norrhälsinge miljökontor har tillsynsansvar för rökfria miljöer i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, men det är du som äger fastigheter eller bedriver verksamhet som är ansvarig för att se till att lagen efterlevs. Det innebär bland annat att du ska informera om rökförbudet till exempel genom att sätta upp skyltar och ta bort askkoppar.

Läs mer om tobakslagen och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilket ansvar har jag gällande åldersgränser för köp av tobak?

Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, annars får tobaken inte lämnas ut. Vid tveksamhet om en köpares ålder bör legitimation begäras om personen ifråga ser ut att vara under 25 år. Tobak får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den ska lämnas vidare till någon som inte fyllt 18 år (så kallad langning).

Skylt om åldersgränsen 18 år ska placeras tydlig och klart synbar, normalt i anslutning till kassan.

Vad innebär egenkontroll?

Den som säljer tobak är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen samt utarbeta ett program för egenkontrollen. Syftet med egenkontrollen är att du som handlare ska ha kontroll över tobaksförsäljningen och säkerställa att försäljningen sker i enlighet med tobakslagens bestämmelser. Du som handlare är skyldig att se till att din personal har de kunskaper som krävs för att försäljningsreglerna ska följas.

Får det finnas marknadsföring om tobak i anslutning till försäljningen?

Den enda marknadsföring av tobak som får förekomma är måttfulla, kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället. Sådan information får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Utanför försäljningsstället får ingen tobaksreklam förekomma.

Finns begränsningar kring försäljningen?

Tobaksvaror får inte säljas om de saknar giltig svensk varningstext.

Görs det tillsyner?

Tillsynen över att tobaksförsäljningen görs av kommunen. I Hudiksvall är det Tillståndsenheten hos Miljö- och räddningsnämnden som ansvarar för den. Vi genomför även så kallade provköp med ungdomar fyllda 18 år för att kontrollera att handlarna gör legitimationskontroller för att förvissa sig om att köparen uppnått rätt ålder.

Vilken information kan jag beöva lämna till Skatteverket?

I samband med att vi utreder den ekonomiska lämpligheten hos dig som sökande samt personer med betydande inflytande i bolaget kan uppgifter från Skatteverket begäras in. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket begäras in från den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande inflytande (PBI) i rörelsen. En person anses vara PBI om denna har någon form av inflytande på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller inflytande via beslutsfattande på olika nivåer. Det kan exempelvis vara en finansiär, delägare, verkställande direktör eller styrelseledamot.

Begäran skannas lämpligen in och mejlas till

skatteverket@skatteverket.se

I ämnesraden anges tobakstillstånd.