Detaljplan för Hildeborg 2 och 7 i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun

Förslag till detaljplanen Hildeborg 2 och 7 i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun står inför ett antagande i Byggnadsnämnden. Förväntat antagandedatum är 14 maj 2024.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på den idag centralt belägna och outnyttjade fastigheten Hildeborg 7 samt förbättra det kulturhistoriska skyddet för Borgmästarvillan inom Hildeborg 2. Ambitionen är att aktuellt bostadsprojekt ska förbättra stadsbilden eftersom den idag grusade ytan och klottrade stödmuren som finns vanärar platsen och upplevelsen av Borgmästarvillan. Det är dock viktigt att Borgmästarvillan fortsatt blir synlig från Stationsgatan och Bjälkgatan samt att gestaltning av tillkommande byggnad tar hänsyn till Borgmästarvillan karaktäristiska och kulturhistoriska värde. I planen behöver därför höjd och utformning för nybyggnation säkerställas för att harmonisera med Borgmästarvillan och omkringliggande bebyggelse. Intentionen är att tillkommande bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. Syftet är också att skapa förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering i området samt skydda bebyggelse från översvämning orsakad av skyfall och stigande havsnivå.

Ärendeinformation

Aktuell detaljplan handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Aktuellt planförslag anses alltså vara förenligt med kommunens översiktsplan från 2035 samt Länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen bedöms vidare inte vara av betydande intresse för allmänheten eller medföra en betydande miljöpåverkan.

Antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande finns på denna sida samt på plan- och bygglovskontoret, Magasinsgatan 10 i Hudiksvall.

Planhandlingar