Intern kontroll

På båda sidor om den spegelblanka kanalen nere vid Möljen ligger de gamla rödvita båthusen. Framför dessa finns en lång brygga och i framkant av bilden ligger en blomrabatt med röda och blåa blommor.

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska riskerna.

Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att kommunen har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.

Reglementen i Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommuns intern kontroll ska bidra till att nämnderna och kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, uppnår följande mål för den egna verksamheten:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.