Uppföljning bolagen

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns i kommunallagen. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma om verksamheten varit förenlig med ändamål fullmäktige fastställt samt om den varit förenlig med de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ett av syftena är att resultatet av uppsikten ska redovisas och att det fattas ett beslut som kan överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning.

För närmare beskrivning av hur uppföljning och uppsikt genomförs se kommunens företagspolicy.