Serveringstillstånd på uteservering

Ansökan om serveringstilstånd görs hos Tillståndsenheten, Bygg, miljö- och räddningsförvaltningen. Har restaurangen redan ett befintligt serveringstillstånd räknas en ansökan om serveringstillstånd på en uteservering som ett utvidgat serveringstillstånd, se vad det kostar här:

Ansöknings- och tillsynsavgifter

För att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas krävs bland annat ett tillstånd från polismyndigheten för att nyttja offentlig platsmark alternativt markägarens godkännande. Serveringsytan måste vara väl avgränsad med ett staket eller dylikt och ytan ska upptas av bord med sittplatser.

Lagad eller på annat sätt tillredd mat skall kunna serveras även på uteserveringen. Begränsningar i serveringstiden kan bli aktuell om miljökontoret eller polismyndigheten befarar att det kan uppstå olägenheter i form av oordning eller buller. Om servering av alkohol på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav i lagen är uppfyllda.

Serveringstillståndet gäller från år till år under förutsättning att ingen väsentlig förändring har skett. Det är viktigt att en betryggande tillsyn över uteserveringen kan garanteras. Tänk på att lämna in ansökan om serveringstillstånd på uteservering i god tid då tillståndsenhetens handläggningstid för ett serveringstillstånd på en uteservering är sex-åtta veckor.