Eldning utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs. Här hittar du tips att tänka på inför att du ska elda. Du kan också anmäla din planerade eldning.

Vad ska jag tänka på?

Varje år sker ett antal incidenter vid eldning utomhus och har man otur kan det gå riktigt illa. Här är några tips för säkrare eldning:

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos. På SMHI finns en brandriskprognos. Vid hög brandrisk kan det råda eldningsförbud.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens avfallscentral.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
 • Undvik att elda på natten eftersom elden då syns på långt håll och människor kan uppfatta att det är eldsvåda
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker, ring räddningstjänsten och be om råd. Du hittar telefonnumret under "kontakt".

Anmälan om eldning

Här kan du amäla din planerade eldning. Vill du hellre ringa oss går det bra. Du hittar telefonnumret under "kontakt". Kom ihåg att fylla i tändningstid med klockslag.