Radon i dricksvatten

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner tillhör ett större område inom vilket man uppmätt förhöjd markstrålning. Strålningen beror på att berggrunden på många platser innehåller uran och radium. Dessa grundämnen fälls ut i vattenförande sprickor och avger radon till grundvattnet.

I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga, 0 - 300 Bq/l vatten. Detta beror på att vattnet har luftats eller stått så länge i brunnen att radongasen naturligt hunnit sönderfalla. Källvatten, som runnit fram i bergssprickor kan innehålla förhöjda värden, men sällan över 500 Bq/l. De högsta radonhalterna finner man i dricksvatten från bergsborrade brunnar. Brunnar, som borrats i sprickzoner, har oftast mycket god vattentillgång, men tyvärr ofta förhöjda radonvärden. Det finns inga områden, där radonproblemen helt kan uteslutas.

Samtliga borrade brunnar bör därför kontrolleras. Vatten som innehåller mer än 1 000 Bq radon/liter bedöms som otjänligt.

Vilka är hälsoriskerna?

Höga radonhalter kan utgöra en hälsorisk på grund av den förhöjda stråldos man får genom att dricka vatten. All strålning från radioaktiva ämnen kan ge skador på kroppsvävnaderna.

Den allra största hälsorisken med radon i vatten är att radonet avges till inomhusluften, när man använder vatten i hushållet. Att inandas radonhaltig luft påverkar lungvävnaden. På sikt kan detta förorsaka lungcancer. Hälsoriskerna minskar om man har en effektiv ventilation i köks- och våtutrymmen. Ett vatten som innehåller ca 1 000 Bq/l ökar radonhalten i luften inomhus med ca 100 Bq/m3.

Hur åtgärdar man radonhaltigt vatten?

En effektiv metod att minska radonhalten är att lufta vattnet. Idag finns reningsutrustning, s k radonavskiljare ute på marknaden. Vissa radonavskiljare har en reningsgrad på upp till 99 %. Förutom luftning finns det andra metoder att få bort radonet. 

Hur testar jag mitt vatten?

Miljökontoret utför vanligtvis kostnadsfritt radonanalyser på alla borrade brunnar i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.  Ta gärna kontakt med oss för närmare information.

Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

Resultat av radonmätningar i kommunen

Miljökontoret har tom 2011 kontrollerat radonhalter i 1318 st bergsborrade brunnar. Resultatet från mätningarna visar att ca 83% av brunnarna har radonhalter under gränsvärdet 1000 Bq per liter.

Läs mer om radon på följande myndigheters webbplatser:

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.SGU - Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.