Anvisningar, ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan görs hos Tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska undertecknas av behörig firmatecknare för det bolag eller dylikt som ska driva rörelsen.

Här kan du läsa om ansökningsavgiften

Faktura på ansökningsavgiften skickas från kommunen när ansökan registrerats och ska betalas i samband med ansökan.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringstället i övrigt uppfyller vissa krav. Med lämplig avses i detta fall att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper i alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning ger (Alkoholinspektionen 2000:3). Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun och plats bokas hos Tillståndsenheten i god tid innan.

För personer folkbokförda i annat land än Sverige ska sökanden inkomma med utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet samt intyg från skatteverket/ kronofogdemyndigheten i hemlandet som visar om några skatteskulder till det allmänna finns registrerade.

Nedan angivna handlingar ska lämnas tillsammans med en fullständigt ifylld ansökningsblankett för att kommunen ska kunna bedöma ansökan och därefter sända den på remiss till berörda myndigheter. Utan dessa handlingar kan ansökan om serveringstillstånd inte prövas.

 • För bolag krävs ett registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tre månader. Om beviset inte erhållits från Bolagsverket kan en kopia av registreringsanmälan lämnas in vid ansökningstillfället och registreringsbeviset inlämnas, så snart detta erhållits.

  En förening ska bifoga stadgar och senaste årsmötesprotokoll där styrelsemedlemmar, firmatecknare och verksamhet framgår.

  Ägareförehållandena ska styrkas genom Bolagsstämmoprotokoll eller bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern bör en organisationsskiss bifogas där ägareförhållandena mellan de förekommande bolagen redovisas. Aktiekapitalet i ett bolag skall redovisas genom kopia på aktieboken.
 • Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket som visar om sökanden förekommer i deras register eller inte. Finns uppgift om konkurs redovisas adress, datum när konkursen inleddes, tillsynsmyndighet och konkursförvaltare.
 • Kopia på registreringsbevis för F-skatt, moms och arbetsgivareavgift från Skatteverket. Har beviset inte erhållits vid ansökningstillfället, är det tillräckligt att göra en anteckning om detta och inkomma med kopian när beviset erhållits.
 • Kopia av köpe- eller arrendeavtal för rörelsen, om sådant finns.
 • Kopia av hyres- eller köpekontrakt för serveringslokalerna samt markägarens tillstånd till eventuell uteservering. Om uteserveringen ligger inom planlagt område och därmed utgör allmän plats ska polismyndighetens tillstånd att nyttja platsen bifogas.
 • Sökanden ska genom styrkta verifikationer kunna visa varifrån kapitalet kommer till restaurangförvärvet och eventuella ytterligare investeringar. Sökanden ska visa att han/hon haft tillgång till kapitalet samt att det överförts till säljaren. De medel som används till köpeskillingen bör lämpligen vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill även kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen. Uppgiven finansiering ska styrkas med handlingar både vad avser summan och i tid. Handlingar kan t.ex. vara lånehandling, revers, kontoutdrag, avtal (t.ex. från bryggeri). Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter. Vid lån från privatperson ska namn och personnummer på låntagare och långivare framgå av lånehandlingen. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. Även för kontanter gäller att hanteringen kan styrkas genom handlingar som t.ex. kontoutdrag eller liknande.
 • En resultatbudget för första året.
 • Planritning (A4 format) över serveringsställets samtliga lokaler och med serveringslokalerna särskilt markerade. Ritningen ska visa hur serveringsstället kommer att se ut i färdigt skick avseende bordsavdelning och antal platser vid bord.
 • Slutbesked enligt Plan och Bygglagen som visar att aktuell verksamhet får bedrivas i lokalerna.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning och förslag till matsedel. Beskrivningen ska innehålla information om t.ex. öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, eventuell underhållning, dans och spel. Vid servering till allmänheten krävs ett varierat utbud av lagad eller tillredd mat. Såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter ska erbjudas. Om Ni efter kl. 23.00 har en så kallad nattmeny ska den också lämnas in.
 • Dokumentation av brandskydd. Lokalerna i sin helhet ska vara godkända utan anmärkning av räddningstjänsten.
 • För att kunna få serveringstillstånd till allmänheten krävs att verksamheten är registrerad hos Norrhälsinge miljökontor. Serveringsstället ska ha ett väl utrustat restaurangkök för allsidig matlagning och kunna servera ett brett utbud av förrätter, huvudrätter och desserter.
 • Betyg, intyg och andra handlingar som visar att sökanden är lämplig att driva serveringsrörelse. Om sökanden är ett bolag eller förening gäller detta fysisk person med betydande inflytande i rörelsen. (styrelseledamot, delägare, verkställande direktör, större aktieägare eller dylikt).
 • Uppgifter om ytterligare restaurangverksamheter som bedrivs av sökande bolag eller företrädare för bolaget.
 • Anmälan om serveringsansvarig personal vid serveringsstället. Tillståndshavaren eller av denna utsedd serveringsansvarig person ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Tillståndshavaren ansvarar för att de utsedda personerna är lämpliga för uppgiften och att de anmälts till tillståndsmyndigheten.

Tänk på att ni beaktar tillgängligheten för funktionshindrade.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall