Anvisningar, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Anvisningar för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan görs hos Tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska vara korrekt ifylld och undertecknas av behörig firmatecknare för det bolag eller motsvarande som ska driva rörelsen. Är sökanden ett bolag ska en kopia på registreringsbeviset bifogas.

Här kan du läsa om ansökningsavgiften

Faktura på ansökningsavgiften skickas från kommunen och ska betalas i samband med ansökan. Handläggningen av ärendet påbörjas då avgiften inkommit till kommunen.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller vissa krav. Med lämplig avses att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper om alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 2000:3) ger. Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun.

Vid prövning av serveringstidens längd ska miljöförvaltningens och polismyndighetens bedömning ha stor betydelse. Bland annat följande punkter utgör en grund för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:

  • Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda
  • Lagad mat ska kunna tillhandahållas
  • Servering av alkoholdrycker ska avslutas senast klockan 01.00
  • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras

Följande bilagor ska lämnas tillsammans med komplett ifylld ansökan:

  • Kopia av hyres- och arrendekontrakt avseende serveringslokalerna.
  • Beskrivning av tillställningen och förslag till matsedel. Förutsättning för serveringstillstånd är att lagad mat kan tillhandahållas.
  • Kopia av den ansökan om offentlig tillställning som inlämnats till polismyndigheten.
  • Anmälan om serveringsansvarig personal vid serveringstillfället.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall