Anvisningar, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap NI

Anvisningar för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap (näringsidkare)

Ansökan görs hos tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska vara korrekt och komplett ifylld. Är sökanden ett bolag ska en kopia på registreringsbeviset bifogas. Ansökan ska undertecknas av behörig person.

Här kan du läsa om ansökningsavgiften

Handläggning påbörjas då avgiften har inkommit till kommunen och handlingarna i övrigt är kompletta.

  • Tillställningen ska beskrivas. Det är viktigt att det framgår av vilken anledning sällskapet ska betraktas som slutet sällskap, t ex inbjudna gäster, medlemmar i viss förening osv. Då det är ett krav att lagad mat ska finnas vid all servering av alkohol ska sökanden tala om hur detta krav uppfylls genom att ange matsedel
  • Kontrakt på nyttjanderätt över lokalen ska bifogas ansökan.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller vissa krav. Med lämplig avses att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper om alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 2000:3) ger. Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall