Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso

Vad är Sevesolagstiftningen?

Sevesolagstiftningen, eller lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Hur många företag finns i kommunen?

I kommunen finns flera anläggningar som hanterar så pass mycket kemikalier att de omfattas av lagen.

  • Iggesunds Bruk
  • Bergtäkterna Njutångers kyrkby 4:1 samt 4:59 och Finflo 4:25
  • Bodberget bergtäkt Överberge 1:9 och Sund 1:22

Vilka krav ställer lagen?

Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för hantering av ändringar och fortlöpande tillsyn.

Större företag ska ta fram en säkerhetsrapport med riskanalyser vilken ska granskas av tillsynsmyndigheten.

Kemikaliehantering i Iggesund omfattas av Sevesolagstiftningen

Iggesunds Bruk hanterar kemikalier i så stora mängder att man berörs av lagen om ”Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” även kallad Sevesolagstiftningen. Enligt lagen ska de personer som riskerar att påverkas vid en eventuell olycka informeras, som en del i det arbetet finns följande information:

Bergtäker som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vid bergtäkterna på Njutångers kyrkby 4:1 samt 4:59, Finflo 4:25 samt Bodberget bergtäkt Överberge 1:9 och Sund 1:22 i Hudiksvalls kommun bedrivs verksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen.

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.