Bostadsanpassningsbidrag

Person som ställer in koppar i ett skåp

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett kontantbidrag.

Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig vid en flytt. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag, ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för.

Varför kan jag behöva anpassa min bostad?

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

 • förflytta sig inom bostaden (exempelvis tröskelborttagning och stödhandtag)
 • sköta sin hygien (exempelvis borttagning av badkar)
 • komma in i och ut ur bostaden (exempelvis dörrautomatik, ramp).

Finns det några begränsningar i bidraget?

Ja, du kan inte få bidrag:

 • om åtgärderna behöver utföras för att det saknas grundläggande bostadsfunktioner eller för att dessa har avsevärda brister eller om orsaken beror på eftersatt underhåll av bostaden
 • till lösa inventarier
 • till anpassning av fritidshus

Vad gäller om jag flyttar?

Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder. Kontakta gärna kommunen om du vill ha mer information om detta innan du flyttar.

Hur ansöker jag?

Ta gärna kontakt med oss när du börjar planera anpassningen av bostaden. Till ansökan ska även ett utlåtande av till exempel arbetsterapeut bifogas (arbetsterapeuten finns på den Hälsocentral du tillhör). I intyget ska framgå att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Under handläggningstiden kan ni behöva komplettera er ansökan med offert eller kostnadsberäkning. Vid omfattande inredningsarbeten samt vid eventuellt ändrad planlösning kan vi be er komplettera ansökan med plan- och förslagsritningar

Blankett för ansökan:

 1. Du som sökande skickar in ansökningsblankett, intyg och offert/kostnadsberäkning, ibland behövs även ritningar.
 2. Handläggaren prövar ansökan. Hembesök görs vid behov.
 3. Fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.
 4. Om du är nöjd med beslutet beställer du åtgärden av en entreprenör.
 5. Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är godkänd.
 6. Om du inte blir beviljad bidrag kan du överklaga beslutet.

Om de sökta åtgärderna gäller ett barn ska de som är vårdnadshavare skriva på ansökan. Detta gäller även om vårdnadshavarna bor på olika adresser.

Du måste ha ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare (även om du bor i en bostadsrätt, styrelsen är juridisk ägare) att anpassningen får utföras.
Om det är någon mer person än sökanden som står på hyres-/bostadsrättskontraktet måste även den personen skriva under på ansökningsblanketten att anpassning får utföras.

Du kommer att få ett skriftligt beslut om du har beviljats bidrag eller inte. Bidragets storlek motsvarar en skälig kostnad för de åtgärder som har beviljats. Ibland måste handläggare göra ett hembesök hos dig innan beslut kan tas.

Det är alltid du som bidragssökande som är beställare av arbetet. Du anlitar själv entreprenör som utför åtgärden (entreprenören ska ha F-skattbevis). Mellan dig och hantverkaren som utför arbetet gäller Konsumenttjänstlagen (1985:716) När arbetet är klart meddelar du detta till kommunen, du ska lämna en kopia på fakturan som du fått från entreprenören. När kommunens handläggare har kontrollerat att åtgärderna utförts enligt beslut betalas bidraget ut till sökanden.

Observera att om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningen har utförts felaktigt kan bidraget återkallas. Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga och behöver startbesked från byggnadsnämnden.

Du äger den utrustning som du fått bidrag till. Du ansvarar för skötsel och underhåll, du får räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Du kan ansöka om bidrag för reparation av utrustning som är bekostad med bidrag. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt underhåll täcks inte av bidrag. Vissa villkor finns för att få reparationsbidrag t ex ska åtgärden vara nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Särskild ansökningsblankett finns för att ansöka om reparationsbidrag.

Felanmälan gällande utrustningen gör du hos den entreprenör du anlitat. Gör du en felanmälan är du ansvarig att betala fakturan för reparationen även om du inte blir beviljad bidrag till reparation.

Fastighetsägare (hyresrätter) har möjlighet att ansöka om återställningsbidrag, vissa villkor ska uppfyllas. Bostadsrättsinnehavare och småhusägare får själva bekosta eventuell demontering och återställning.