För dig som behöver god man eller förvaltare

Två personer som sitter på en parkbänk

Om du på grund av till exempel funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller ålderssvaghet behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi eller ta hand om dina personliga angelägenheter kan du ansöka om god man eller förvaltare. Du ansöker hos Tingsrätten. Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Hur går det till att få god man eller förvaltare?

Du själv eller någon anhörig kan ansöka till Tingsrätten om god man eller förvaltare. Om du har dokument från sjukvården där orsaken till ditt hjälpbehov framgår, skicka gärna med dem.

Du ansöker om god man eller förvaltare via blankett:

Tingsrätten ber överförmyndarnämnden yttra sig över din ansökan. För att kunna göra det behöver vi veta lite mer om dig, därför kommer vi att fråga Social- och omsorgsförvaltningen och dina anhöriga om din situation. Om du inte vill att vi kontaktar anhöriga skriver du det på ansökan.

Ibland kan det visa sig att du kan få den hjälp du behöver på annat sätt. Då kan du inte få god man eller förvaltare. Andra sätt kan till exempel vara genom att du skriver en fullmakt till någon, personligt ombud, stöd från Social- och omsorgsförvaltningen tex kontaktperson, förmedlade medel, boendestödjare mm. Det kan också finnas någon anhörig som kan hjälpa till med den dagliga livsföringen, tex betala räkningar, ansöka om olika insatser, deklarera, det kallas anhörigbehörighet.

Se informationsfilmen om anhörigbehörighet på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om Behörighet för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar för dig som behöver god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig att sköta ekonomin, se till att du har ett passande boende, god omvårdnad och hög livskvalitet samt bevaka att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

En god man eller förvaltare kan till exempel hjälpa dig att ansöka om hemtjänst eller om att få en kontaktperson om du behöver hjälp att bryta din isolering. Gode mannens eller förvaltarens uppgift är då att ansöka om insatserna och bevaka att de blir utförda, inte att själv utföra dem.

En god man eller förvaltare är en intressebevakare som företräder dig när du inte kan själv. Oavsett om man är god man eller förvaltare har man samma uppdrag. Skillnaden på god man och förvaltare är graden av ingripande.

  • Att ha en god man är en helt frivillig insats. Du har kvar rätten att till exempel själv ingå avtal eller ta ut pengar från kontot men gode mannen kan också hjälpa dig med det.
  • Att ha en förvaltare innebär att du inte själv kan till exempel kan ingå avtal eller ta ut pengar från kontot utan förvaltaren gör det åt dig. Detta kan kännas jobbigt men kan också vara en lättnad och en hjälp så att du slipper fara illa.

God man eller förvaltare är en vanlig person utan speciell utbildning. Kommunens överförmyndarenhet erbjuder dock utbildning för gode män eller förvaltare avseende deras uppdrag.

Innan någon får bli god man eller förvaltare kontrollerar överförmyndarnämnden om personen är lämplig genom att kontrollera personnumret hos Polisen, Kronofogdemyndigheten och Socialtjänsten samt tar personliga referenser.

En god man eller förvaltare ska ha goda kunskaper om hur samhället fungerar och kunna ta reda på vilka rättigheter du har och hjälpa dig så att du får rätt stöd.

Du har möjlighet att önska vem du vill ska bli din gode man eller förvaltare. Ditt önskemål väger tungt men det är inte alltid möjligt. Många gånger kan det fungera bra att en anhörig blir god man eller förvaltare men ibland är det lämpligare att en utomstående hjälper dig.

God man och förvaltare har rätt till att få betalt för sitt uppdrag. Oftast betalar du själv arvodet till din gode man eller förvaltare. Att ha god man eller förvaltare brukar kosta mellan 6 000-12 000 kronor per år. Den som har mycket låg inkomst och knappa tillgångar kan få arvodet betalat av kommunen, helt eller delvis.

Det är Tingsrätten som bestämmer om du ska få god man eller förvaltare och vad som ska ingå i uppdraget. Det är också Tingsrätten som beslutar om du inte längre ska ha god man eller förvaltare.

Vissa saker måste god man eller förvaltare fråga överförmyndarnämnden om. Det kan till exempel vara om en fastighet ska säljas eller man ska ta ut pengar från ett sparkonto. Överförmyndarnämnden bestämmer också om arvodet till god man eller förvaltare.

Om du inte längre vill ha en god man vänder du dig till Tingsrätten som beslutar om att godmanskapet ska upphöra. Att ha en god man är helt frivilligt och ska upphöra om du inte längre önskar hjälpen.

Beslut om förvaltare ska upphöra om Tingsrätten bedömer att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap. Ibland kan du istället få en god man om du fortfarande har ett hjälpbehov och samtycker till hjälpen.

Om du fått en förvaltare omprövas det varje år av överförmyndarnämnden eftersom det påverkar dig så mycket.

Om du vill byta ut den person som är god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndarnämnden och ansöka om byte.

Du kan klaga på din gode man eller förvaltare

Om du är missnöjd med din eller din anhörigs god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden utreder klagomålet. Första steget är att skicka en kopia av klagomålet till gode mannen eller förvaltaren och begära in ett svar.

Du kan överklaga överförmyndarnämndens beslut

Om du inte är nöjd med överförmyndarnämndens beslut kan du överklaga. Det gör du genom att skriva till överförmyndarnämnden inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. I överklagan ska stå vilket beslut du överklagar, varför du är missnöjd och vilka ändringar du önskar.

När överförmyndarnämnden fått in överklagan bedömer nämnden om beslutet ska ändras. Sedan överlämnas överklagan till Tingsrätten som prövar frågan och fattar beslut.

Länsstyrelsen Dalarna har tillsyn över Hudiksvalls kommuns överförmyndarverksamhet. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos oss. Länsstyrelsen kan även granska överförmyndarnämnden efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Om du vill framföra klagomål på överförmyndarnämnden ska du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna.

Läs mer om överförmyndare på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.