Kurser motsvarande anpassad grundskola

Här hittar du kurser motsvarande anpassad grundskola.

Ansökan

Du kan ansöka till Komvux som anpassad utbildning via e-tjänst:

Du kan också ansöka via vår blankett:

Vem kan söka?

Du kan söka till Komvux som anpassad utbildning från och med det år du fyller 20 år.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Mer information om Komvux som anpassad utbildning

Här kan du läsa mer om Komvux som anpassad utbildning

Våra kurser motsvarande anpassade grundskolan

Kurskod: SGRIND7

Delkurs: Vardagsrutiner och vardagsmiljö

Kurskod: SGRINDu

Du lär dig:

 • om bakning, matlagning och rutiner kring måltider.
 • om hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • om rutiner vid inköp, planering och genomförande.
 • om tvätt och rengöring.
 • om hållbar utveckling.

Delkurs: Leva tillsammans

Kurskod: SGRINDv

Du lär dig:

 • genom samtal om livsfrågor som har betydelser för dig, t ex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • arbeta med värdegrundsfrågor och alla människors lika värde.
 • om olika regler och lagar som till exempel trafikregler.
 • och ökar förståelsen om samhällets olika verksamheter genom studie- eller arbetsplatsbesök som har betydelse för dig.

Delkurs: Omvärld

Kurskod: SGRINDx

Du lär dig:

 • om Hudiksvalls historia, kultur och fritidsutbud.
 • om kristendomen, samt andra länders traditioner, religioner och högtider.
 • olika samhällsfunktioner och samhällsservice.
 • hur reklam och information i olika medier kan fungera och påverka.
 • genom studiebesök en del om omvärlden.

Kurskod: SGRNAT7

Delkurs: Människan och kroppen

Kurskod: SGRNATu

Du lär dig:

 • mer om hur människokroppen fungerar och vad vi själva kan påverka.
 • om relationer, kärlek och sexualitet.
 • om människan och kroppen genom att vi gör olika studiebesök som belyser och tar upp frågor som berör ämnesområdet.

Delkurs: Djur och natur

Kurskod: SGRNATv

Du lär dig:

 • om växter och djur, deras livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • årstider, klimat och återkommande mönster i naturen.
 • om djur och natur genom utevistelse i olika miljöer.

Delkurs: Natur och teknik i vardagen

Kurskod: SGRNATx

Du lär dig:

 • tids- och rumsuppfattning, till exempel uppdelning av tid, avstånd och riktmärken.
 • pengars användning och de fyra räknesätten i praktiska situationer.
 • hur olika val och handlingar påverkar människan, naturen och miljön.
 • några vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar.
 • hur föremål kan jämföras och sorteras utifrån sina olika strukturer och egenskaper.

Kurskod: SGRSPR7

Delkurs: Tala, lyssna och samspela

Kurskod: SGRSPRu

Du lär dig:

 • i samspel med andra ge uttryck för dina behov och känslor samt tolka andras avsikter.
 • mer om ditt kommunikationssätt, vilket du utvecklar i samspel med andra.
 • om olika sätt att kommunicera med stöd av AKK, även digitalt.
 • tolka några ordbilder som har betydelse för dig.
 • genom studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer samtala om dina och gemensamma upplevelser.

Delkurs: Tolka och förstå

Kurskod: SGRSPRv

Du lär dig:

 • om böcker och bilder förr och nu.
 • några engelska ord och uttryck i till exempel musik och filmer.
 • att tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, gester, tecken eller tal.
 • skriva för hand eller på dator, till exempel ditt namn.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Delkurs: Alternativ kommunikation

Kurskod: SGRSPRx

Du lär dig:

 • mer om alternativa digitala verktyg utifrån dina förutsättningar.
 • genom samtal med varandra mer om olika kommunikationssätt.
 • genom att vi utgår ifrån nya gemensamma upplevelser.
 • genom att vara aktiv i samtalet.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Delkurs: Den kommunikativa bilden

Kurskod: SGRSPRy

Du lär dig:

 • arbeta med färg och form på olika sätt.
 • använda olika material, tekniker och digitala verktyg.
 • tolka och förstå bildens kommunikativa uttryck.
 • skapa bilder utifrån tankar, känslor och idéer.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Delkurs: Informationssökning

Kurskod: SGRSPRz

Du lär dig:

 • använda information som finns i olika vardagssituationer, till exempel symboler och enkla instruktioner.
 • söka information i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Kurskod: SGRBIO7

Delkurs: Natur

Kurskod: SGRBIOu

Du lär dig:

 • genom fältstudier hur du känner igen årstider och förändringar i naturen.
 • om djur och växter i närmiljön, hur de kan sorteras och hur de samspelar med varandra.
 • om naturvetenskapliga teorier, livets uppkomst och utveckling.
 • om hållbar utveckling, om hur människan är beroende av naturen och hur vi påverkar den.

Delkurs: Kropp och hälsa

Kurskod: SGRBIOv

Du lär dig:

 • om människokroppens olika organ och funktion.
 • om hur din hälsa påverkas av det du äter och dricker, motion och sömn och vad du själv kan göra.
 • om människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar.

Kurskod: SGRENG7

Delkurs: Tala och samtala

Kurskod: SGRENGu

Du lär dig:

 • vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • frågeord, frågor och svar.
 • samtal om vardagsnära situationer.
 • presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
 • dramatiseringar och rollspel med dialogen i centrum.
 • om människors livsvillkor och vardag i andra delar av världen där det engelska språket används.

Delkurs: Läsa, lyssna och skriva

Kurskod: SGRENGv

Du lär dig:

 • lyssna på och läsa engelska texter.
 • skriva texter och meddelanden.
 • använda ordböcker och digitala kommunikationsredskap.

Kurskod: SGRFYS7

Delkurs: Fysiken i naturen

Kurskod: SGRFYSu

Du lär dig:

 • om solsystemet och planeterna och hur de rör sig i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • om olika typer av väder och hur de uppstår.
 • om hur ljud och ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av våra sinnen.

Delkurs: Fysiken i vardagen och samhället

Kurskod: SGRFYSv

Du lär dig:

 • i olika vardagssituationer hur tyngdkraft, friktion och jämvikt kan upplevas och beskrivas.
 • hur elektricitet används i vardagen och vilka risker som finns.
 • om hur vi kan påverka energiflödet till exempel med hjälp av kläder, termos och isolering av hus.
 • om hur kärnkraft, fossila och förnybara bränslen påverkar miljön.
 • om aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Kurskod: SGRGEO7

Delkurs: Att leva på jorden

Kurskod: SGRGEOu

Du lär dig:

 • om jordens olika klimat- och växtzoner. Hur klimatförhållanden påverkar människans levnadsvillkor.
 • om hur jordytan kan förändras av naturens egna processer till exempel vid jordbävning och vulkanutbrott, men också av människans påverkan, till exempel skogsavverkning.
 • om olika förklaringar till klimatförändringar och vilka konsekvenser det kan få.

Delkurs: Att orientera sig i omvärlden

Kurskod: SGRGEOv

Du lär dig:

 • om jordgloben, kontinenternas och världshavens lägen.
 • hur kartan är uppbyggd med olika färger och symboler.
 • namn och lägen på länder och platser som är betydelsefulla för dig.
 • att genom fältstudier undersöka natur- och kulturlandskap.
 • om olika metoder för att söka geografisk information från olika källor.
 • om hållbar utveckling.

Kurskod: SGRHEM7

Delkurs: Konsumtion och ekonomi

Kurskod: SGRHEMu

Du lär dig:

 • om villkor och risker med att handla och betala över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang.
 • om att beräkna kostnader för boende, mat och fritid.
 • om rättigheter och skyldigheter för dig som konsument.
 • om hur reklam och medier påverkar människors konsumtionsvanor.
 • jämföra olika produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.

Delkurs: Mat, måltider och hälsa

Kurskod: SGRHEMv

Du lär dig:

 • att följa recept och instruktioner.
 • om matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar resultatet.
 • att på ett säkert och funktionellt sätt använda redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • om hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • hur individuella behov av energi och näring kan komponeras efter behov.
 • hur sambandet mellan matintag och rörelse påverkar kropp och hälsa.
 • hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Delkurs: Miljö och livsstil

Kurskod: SGRHEMw

Du lär dig:

 • om hur livsmedel och andra varor produceras, transporteras och hur det påverkar miljö och hälsa.
 • hur man kan hushålla och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror.
 • om tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
 • hur sysslor i hushållet kan fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • hur samhällsfrågor kan påverka din privatekonomi, mat och hälsa.
 • om olika mattraditioner.

Kurskod: SGRHIS7

Delkurs: Sveriges historia

Kurskod: SGRHISu

Du lär dig:

 • om viktiga händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid.
 • om betydelsefulla personer ur Sveriges historia.
 • om Hudiksvall och Hälsinglands historia.

Delkurs: Historia och nutid

Kurskod: SGRHISv

Du lär dig:

 • om några upptäcktsresor och deras betydelse för nutiden.
 • om andra världskriget, hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor och stater.
 • om vad historiska källor kan berätta om människors olika levnadsvillkor i skilda delar av världen, till exempel om högkulturer, kolonisation och slaveri.
 • om människors levnadsförhållanden i olika tider.

Kurskod: SGRKEM7

Delkurs: Kemin i vardagen och samhället

Kurskod: SGRKEMu

Du lär dig:

 • om kretslopp, hur råvaror blir avfall och sedan återgår till naturen.
 • om hur material och föremål kan sorteras utifrån dess egenskaper.
 • vad maten innehåller och hur näringsämnen påverkar hälsan.
 • om vanliga kemikalier som kan finnas i hemmet och samhället. Hur de används och vilken påverkan de kan ha på hälsan och miljön samt märkning och hantering.

Delkurs: Kemin i naturen

Kurskod: SGRKEMv

Du lär dig:

 • om vattnets egenskaper och kretslopp.
 • om luftens egenskaper och sammansättning. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • om grundläggande kemiska reaktioner som fotosyntes och förbränning.

Kurskod: SGRMAT7

Delkurs: Baskurs 1

Kurskod: SGRMAT7u

Du lär dig:

 • taluppfattning, till exempel siffrornas värde.
 • de fyra räknesätten och mer om sambandet däremellan.
 • göra egna beräkningar utifrån matematisk information som finns i din närmiljö och i din vardag.
 • mer om hur man kan mäta, tolka och beskriva omvärlden med hjälp av olika uttrycksformer till exempel geometriska former.
 • förstå längd, hur man mäter i meter, centimeter och millimeter.

Delkurs: Baskurs 2

Kurskod: SGRMATv

Du lär dig:

 • hur tal uttrycks och används i vardagliga situationer.
 • mer om tabeller och diagram genom att avläsa dessa och skapa egna med hjälp av digital teknik.
 • mer om geometri och begrepp som till exempel area och omkrets.

Delkurs: Tid och pengar

Kurskod: SGRMATw

Du lär dig:

 • om pengar, valörers värde och hur man växlar.
 • hur man gör överslagsräkning.
 • om tid, timmar, minuter och sekunder.
 • analog och digital tid.
 • olika sätt att använda digitala verktyg som till exempel mobiltelefon och/eller miniräknare.

Delkurs: Matematik i praktiken

Kurskod: SGRMATx

Du lär dig:

 • genom att laga enkla maträtter utifrån recept.
 • vikt och enheter, till exempel kilo och hektogram.
 • volym, till exempel liter och deciliter.
 • bråktal i vardagliga situationer, till exempel en hel, en halv, en fjärdedel. 

Kurskod: SGRREL7

Delkurs: Identitet och livsfrågor

Kurskod: SGRRELu

Du lär dig:

 • reflektera kring betydelsefulla livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek.
 • några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Delkurs: Religioner och andra livsåskådningar

1 period, 50 vp
Kurskod: SGRRELv

Du lär dig:

 • om kristendomens betydelse i Sverige.
 • mer om världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • om religiösa levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

Kurskod: SGRSAM7

Delkurs: Att leva tillsammans i Sverige

Kurskod: SGRSAM7u

Du lär dig:

 • om demokrati och mänskliga rättigheter ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • om samhällets behov av lagstiftning, normer och regler. Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • om lagar och bestämmelser som kan påverka dig i din vardag till exempel skillnaden på giftermål och att vara sambo, delad eller enskild vårdnad om barn och vem som ärver.
 • om hur politiska val går till i Sverige och hur du har möjlighet att påverka de beslut som tas.
 • om hur Sverige påverkas av immigration och emigration förr och nu.
 • mer om verksamheter och service i närsamhället, till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
 • om olika yrken och verksamheter i samhället.

Delkurs: Att leva tillsammans i världen

Kurskod: SGRSAM7v

Du lär dig:

 • de grundläggande mänskliga rättigheterna, till exempel alla människors lika värde.
 • om hur nyheter påverkar människans bild av omvärlden och hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • om hur olika händelser som sker i världen kan påverka oss i Sverige.

Kurskod: SGRSVE7

Delkurs: Samtala och reflektera

Kurskod: SGRSVEu

Du lär dig:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • genomföra muntliga presentationer och att argumentera.
 • om språkbruk och språklig variation.

Delkurs: Texter

Kurskod: SGRSVEv

Du lär dig:

 • bearbeta innehållet i litteratur, teater, bild, film, drama och andra medier.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • mer om att vara källkritisk.

Delkurs: Läsa och skriva

Kurskod: SGRSVEw

Du lär dig:

 • att läsa och skriva bättre och säkrare.
 • att använda skriv- och läshjälpmedel som passar dig.

Kurskod: SGRSVE7

Delkurs: Samtala och reflektera

Kurskod: SGRSVEu

Du lär dig:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • om språkbruk och språklig variation.
 • genomföra muntliga presentationer och att argumentera.

Delkurs: Texter

Kurskod: SGRSVEv

Du lär dig:

 • bearbeta innehållet i litteratur, teater, bild, film, drama och andra medier.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • mer om att vara källkritisk.

Delkurs: Läsa och skriva

Kurskod: SGRSVEw

Du lär dig:

 • att läsa och skriva bättre och säkrare.
 • att använda skriv- och läshjälpmedel som passar dig.

Kurskod: SGRTEK7

Delkurs: Teknik, människa, samhälle och miljö

Kurskod: SGRTEKu

Du lär dig:

 • om instruktioner och manualer för redskap och teknisk utrustning som är aktuella för dig.
 • om tekniska föremål och system i din vardag. Hur de är anpassade och har förändrats över tid.
 • om hur du kan hantera elektricitet på ett säkert sätt.
 • om hur du kan hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
 • om hjälpmedel och hur de är anpassade efter människors olika behov.

Delkurs: Tekniska lösningar

Kurskod: SGRTEKv

Du lär dig:

 • om tekniska lösningar där människan härmat naturen.
 • om hur olika rörliga delar kan sammanfogas med hjälp av mekanik för att uppnå en viss funktion, till exempel delarna på en cykel.
 • hur vanliga och hållfasta konstruktioner är uppbyggda.
 • om hur tekniska lösningar och enkel elektronik kan skapa ljud, ljus eller rörelse, till exempel ficklampa och ringklocka.