Vattendomsansökan om ändrade uttag i kommunens vattentäkter i Hallstaåsen

Vy över en sjö vintertid

Hudiksvalls tätort, Ingsta, Malsta, Iggesund, Njutånger och Enånger får sitt vatten från tre vattentäkter; Östanbräck, Sanna och Hallbo i Hallstaåsen. Nu ansöker Hudiksvalls kommun om en ändring i vattendomen så att det blir möjligt att ta ut mer vatten i de två vattentäkterna Sanna och Östanbräck.

Vattendomen anger hur mycket vatten kommunen har tillstånd att hämta från en vattentäkt och det är mark- och miljödomstolen som beslutar om det.

Anledningen till att kommunen vill ändra vattendomen är att man vill säkerställa en hållbar vattenförsörjning med kapacitet att klara av en ökad förbrukning, vilket ligger i linje med kommunens vision att öka till 50 000 invånare. Kommunen vill också säkerställa tillgång till reservvatten vid en eventuell olycka eller tekniskt fel på någon av vattentäkterna.

  • Ansökan avser endast ökade uttag i Sanna och Östanbräck. För vattentäken i Hallbo bedöms nuvarande vattendom tillräcklig även för framtida vattenbehov.
  • Vattenbehovet föreslås uppgå till 100 L/s som medel över ett dygn med ett maxdygnsuttag på 140 L/s.
  • Inga nya anläggningar planeras inom ramen för ansökan förutom eventuell ersättning av befintliga brunnar om dessa blir obrukbara.
  • Vid normaldrift ska vattenuttagen fördelas mellan de tre vattentäkterna Hallbo, Sanna och Östanbräck. Vid reservvattendrift ska vatten endast tas ur två täkter om den tredje är ur funktion.

Hur påverkar ökat vattenuttag?

Bedömningen är att de ökade uttagen varken kommer leda till någon betydande miljöpåverkan eller negativ påverkan på övriga verksamheter.

I arbetet med vattendomsansökan har ett så kallat influensområde avgränsats med hjälp av en hydrogeologisk modell, med kartläggning av riskobjekt och sakägare. Bedömningen är att ett ökat vattenuttag har marginell påverkan på vattennivåerna vid normal drift. Även när det gäller vattennivåer och vattenflöden i Hallstaån bedöms påverkan bli mycket liten.

Omfattande hydrogeologiska utredningar av Hallstaåsen har genomförts på sträckan från Norrdellen i väster till Hudiksvallsfjärden i öster. Bedömningen av hur ökade uttag påverkar yt- och grundvattensituationen i området baseras på ett omfattande dataunderlag. Framtida uttag från de olika vattentäkterna har simulerats och påverkan på yt- och grundvatten har kunnat beskrivas med hjälp av en hydrogeologiskmodell.

Hur gör jag om jag har synpunkter?

Du som har en fasighet inom det berörda området kan lämna dina synpunkter via formuläret nedan. Vi behöver få in dina synpunkter senast 23 februari.