Checklista - Det första du behöver göra i uppdraget som god man eller förvaltare

På den här sidan presenterar vi vad du först behöver göra när du fått uppdraget som god man eller förvaltare.

Så snart du fått Tingsrättens beslut om att du förordnats som god man eller förvaltare ska du meddela berörda myndigheter som till exempel Försäkringskassan, hyresvärden, banken, socialtjänsten och Skatteverket att du förordnats som god man, vad du har för uppdrag och dina personuppgifter. Ditt registerutdrag fungerar tillsammans med din legitimation som bevis för ditt ställföreträdarskap.

Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan ni komma överens om regler för posthantering så att du på ett bra sätt får den post som du behöver för ditt uppdrag. Saknar huvudmannen förmåga att själv bestämma anmäler du din adress till folkbokföringen som ”särskild postadress” för huvudmannen. Blankett för detta finns på Skatteverkets webbplats.

Gå till Skatteverkets webbplats och sök bland deras blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg är att skaffa god överblick över huvudmannens personliga situation, kontakta vid behov din företrädare om sådan finns, anhöriga, berörd personal på boende eller andra personer som berörs av uppdraget och informera om ditt uppdrag och vilka rutiner som ska gälla.

Checklista för att se över huvudmannens situation:

 • Anhöriga: Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar.
 • Övriga bekanta: Om det finns andra som står huvudmannen nära - ta med dem på samma lista som nämns i ovanstående punkt.
 • Hyresvärd: Om din huvudman bor i en hyresrätt bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.
 • Vårdpersonal: Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor t ex angående huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.

Försök att få ett grepp om huvudmannens ekonomi, inventera bankfack om sådant finns, skapa rutiner för löpande ekonomi, skapa transaktionskonto för löpande intäkter och kostnader där medel får tas ut utan överförmyndarens samtycke. Din första redovisning till överförmyndarnämnden innebär att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen bildar utgångspunkten för all senare redovisning.

Läs mer om hur du upprättar en förteckning på sidan om redovisning

Checklista för att se över huvudmannens ekonomi:

 • Bank: För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka vart huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton ska vara spärrade för dig, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning. Saldot på det konto som används för löpande utgifter bör inte uppgå till mer än ca 20-25 000 kr. Bankkonton ska stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha huvudmannens pengar på ditt eget konto eller flera huvudmäns pengar på samma konto.
 • Kontanter: ska tas om hand och sättas in på ett bankkonto i huvudmannens namn. Kontanter ska bara undantagsvis förvaras av dig och bara om du t ex ska betala en räkning kontant eller lämna pengar till huvudmannen, hemtjänsten, boendepersonal eller liknande. Om du har huvudmannens pengar hemma måste du förvara dem åtskilda från dina egna pengar.
 • Bankfack: Om huvudmannen har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det.
 • Värdepapper: Se ovanstående. Utöver banker kan du behöva kontrollera hos värdepapperscentralen (VPC).
 • Fastigheter: Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan fås hos skattemyndigheten.
 • Andra tillgångar: Om det finns andra värdefulla tillgångar ska de tas med i din tillgångsförteckning. Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns.
 • Skulder: Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten.
 • Tillgångsförteckning: Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Du ska därefter varje år lämna årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Förteckningen är därför ett viktigt dokument för att stämma av att inkomster och utgifter är korrekt redovisade. Förteckningen ska lämnas till överförmyndarenheten senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Om du inte hinner med det av någon anledning måste du kontakta överförmyndarenheten.
 • Fullmakter: Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon vad avser egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjligt pga huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Om huvudmannen motsätter sig detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker och/eller för alla rättshandlingar) ska du omedelbart kontakta överförmyndarenheten.
 • Budget: När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budgetrådgivare för hjälp.
 • Hemförsäkring: Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring. Om så inte är fallet - ta ställning till om en sådan behövs. Tänk på att det kan krävas extra försäkringsskydd om huvudmannens hemnyckel är frivilligt utlånad, t ex till hemtjänsten – kolla detta med försäkringsbolaget!
 • Post: Fundera på rutiner för hantering av huvudmannens post. Det kanske är lämpligt att ange din adress som s.k. ”särskild postadress” för din huvudman? Viktigt isåfall att du ser till att huvudmannen får del av sin personliga post!
 • Försäkringskassan: Du ska se till att huvudmannen har de bidrag som han/hon är berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag. Kontrollera att förutsättningarna för de bidrag som utbetalas fortfarande stämmer med verkligheten.
 • Kommunen: Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS?
 • Kronofogden: Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman? Börja i så fall med att kontakta kommunens budgetrådgivare.
 • Andra myndigheter: Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter pga. din huvudmans situation.

Som god man eller förvaltare måste du ha goda kunskaper om huvudmannens personliga förhållanden för att kunna sköta ditt uppdrag på ett bra sätt. Det innebär regelbundna kontakter med din huvudman och dennes anhöriga, vårdgivare, biståndshandläggare

Vardagen i uppdraget beror förstås helt på huvudmannens hälsotillstånd, hjälpbehov och livssituation. Uppdragen är därför väldigt olika sinsemellan. Gemensamt är att en god man eller förvaltare behöver vara aktiv och proaktiv för sin huvudmans räkning. Du behöver inte kunna allt men du behöver vara aktiv, undersöka och ta reda på. Hur funkar det här, vilka insatser finns det, vad är viktigt för din huvudman? Överförmyndarenheten håller löpande grundutbildningar och har också litteratur att låna ut till hjälp för dig som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Glöm inte att du som god man måste ha din huvudmans samtycke till åtgärder som ligger utanför ramen för den ”dagliga hushållningen” (om huvudmannens hälsotillstånd inte är sådant att hen inte kan samtycka).

Är du förvaltare har du tagit över din huvudmans rättshandlingsförmåga och behöver inte inhämta hens samtycke.