Redovisning som god man eller förvaltare

Som god man/förvaltare är du enligt lag redovisningsskyldig till Överförmyndarnämnden. Detta beror på att den person du hjälper i de flesta fall inte själv har förmåga att följa upp vad du gör som god man/förvaltare

Kommunens överförmyndarnämnd är tillsynsmyndighet och har till uppgift att se till så att du som god man/förvaltare inte missköter ditt uppdrag. Här finns stöd för hur du som god man/förvaltare gör din redovisning.

Redovisningsskyldigheten innebär att god man/förvaltare löpande ska bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikationer som tillhör uppdraget.

Redovisningen till överförmyndarnämnden omfattar: Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder, Årsräkning, Redogörelse, Slutredovisning samt Redovisning av särskild rättshandling.

Läs mer om respektive redovisning nedan. Där hittar du också de blanketter och e-tjänster du behöver för att kunna genomföra redovisningen.

Så här gör du när du ska redovisa

Du ska årligen senast den 1 mars lämna årsredovisning till överförmyndarnämnden som visar vilka inkomster, utgifter, tillgångar och skulder som din huvudman har haft under föregående kalenderår. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete, vilket innebär att straffansvar kan utkrävas vid osant intygande.

Tillsammans med årsräkningen ska du också lämna in en redogörelse av övriga insatser i uppdraget. Har du inte delen Förvalta egendom i ditt uppdrag ska du endast lämna in blanketten Redogörelse.

Om du haft uppdraget endast under en del av året ska redovisningen omfatta perioden du varit förordnad, inte hela kalenderåret.

När du lämnat in din redovisning granskar nämnden den. Behöver nämnden efterfråga komplettering bär du räkna med att granskningen och därmed arvoderingen försenas.

Din första redovisning till överförmyndarnämnden innebär att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Förteckningen bildar utgångspunkten för all senare redovisning. För att göra det kan du använda vår blankett:

Förteckningen skall lämnas till oss senast två månader från det att du blev förordnad som god man och ska innehålla uppgifter om din huvudmans tillgångar och skulder som de såg ut den dag du blev förordnad. Be banken om ett ränte- och kapitalbesked per ditt förordnandedatum så får du en bra sammanställning över bankkonton och ev. lån. För skuldsammanställningen brukar krävas en rundringning till leverantörer, inkassoföretag och Kronofogden för att få aktuella skuldsaldon.

 • Aktier och andra värdepapper skall redovisas med kursvärdet den dag du fick ditt förordnande. Obligationer skall anges till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Om värdepappret förvaras i depå, bank eller värdepappersföretag skall det läggas med. Du bör träffa avtal med banken att depån skall vara överförmyndarspärrad. Om värdepapper är registrerade enligt aktiekontolagen skall du registrera dig som ombud för VP-konto hos Värdepapperscentralen (VPC) och göra förbehåll om överförmyndarspärr.
 • Fastigheter skall redovisas med taxeringsvärde.
 • Om det finns en bostadsrätt anges bostadsrättsföreningens namn, lägenhetsbeteckning och vilken ägarandelen är. Intyg från föreningen där eventuella panter framgår ska också bifogas förteckningen.
 • Lösöre behöver inte anges med värde om det inte är fråga om bilar, antikviteter, konst, samlingar m m.
 • Skulder skall anges med varje fordringsägare för sig så långt det är möjligt.

Före den 1 mars varje år ska du som god man/förvaltare skicka in en årsredovisning över uppdraget under föregående kalenderår. Redovisningen består i normalfallet av Årsräkning och Redogörelse.

I årsräkningen redovisas den ekonomiska förvaltningen.

Årsräkningen ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året.

Blanketter skickas ut från överförmyndarnämnden i samband med anmodan om årsredovisning i slutet av året och finns även att hämta här nedan. Hör av dig till överförmyndarenheten om du vill ha en blankett med summeringsfunktion via mail.

Kontrollera att du fått med de uppgifter som efterfrågas i blanketten och kom ihåg att använda en arkivbeständig penna när du fyller i våra blanketter. Vänligen skicka inte in några pärmar.

I informationen "Dags att årsredovisa" har vi förklarat årsräkningsblanketten noggrannare för att underlätta för dig som är god man/förvaltare, ta del av den här:

Informationsträff inför årsräkningen hålls varje år av överförmyndarenheten, varmt välkommen. Välkommen även i övrigt att kontakta oss vid frågor kring redovisningen!

Här hittar du blanketten för årsräkning:

Programmet "God man Redovisning"

Överförmyndarenheten accepterar årsräkning som görs via bokföringsprogram, men säkerställ att du redovisat samma uppgifter som i blanketten. I programmet ”God man Redovisning” har Hudiksvalls kommun en egen årsräkningsblankett så att du lätt får rätt uppställning. Redogörelsen ska lämnas på kommunens egen blankett.

Före den 1 mars varje år ska du som ställföreträdare skicka in en årsredovisning över uppdraget under föregående kalenderår. Redovisningen består i normalfallet av Årsräkning och Redogörelse.

Utöver den ekonomiska redovisningen i årsräkningen ska du även lämna in en redogörelse över övriga åtgärder i uppdraget. Den blanketten får du också med utskickad anmodan om årsräkning. Kom ihåg att du endast ska redovisa den eller de delar du är förordnad för (bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person. Kontrollera detta mot ditt registerutdrag).

I redogörelsen begär du också arvode och reseersättning, läs mer om arvoden här:

Arvodesbestämmelser för god man och förvaltare

Ange gärna om du har möjlighet att ta ett ytterligare uppdrag eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdrag! Hjälpbehovet hos våra medmänniskor är stort.

Programmet God man Redovisning

Överförmyndarenheten accepterar årsräkning som görs via bokföringsprogram, men säkerställ att du redovisat samma uppgifter som i blanketten. I programmet ”God man Redovisning” har Hudiksvalls kommun en egen årsräkningsblankett så att du lätt får rätt uppställning. Redogörelsen däremot måste lämnas på kommunens egen blankett.

En slutredovisning ska upprättas till och med den dag som uppdraget upphör och lämnas till överförmyndarnämnden inom en månad.

Sluträkningen utförs och ser ut precis som årsräkningen, det är endast redovisningsperioden som skiljer dessa åt varför du hittar all information under Årsredovisning.

Mer info som kan vara till nytta i denna situation finns också under Frågor och svar på sidan "För dig som god man eller förvaltare".

Läs mer om när uppdraget upphör

Ibland händer det att du som god man behöver göra något särskilt i ditt uppdrag. Det kan handla om en fastighetsförsäljning, arvskifte eller dylikt. Det belopp som tillfaller huvudmannen efter ett arvskifte, en fastighets- eller bostadsrättsförsäljning eller annan genomförd särskild rättshandling skall sättas in på överförmyndarspärrat konto och snarast därefter redovisas till överförmyndarnämnden. Inkom då med underlag som styrker att beloppet blivit insatt på överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn.

Arvodesbegäran för nedlagt arbete i samband med rättshandlingen skall redovisas till överförmyndarnämnden i samband med närmast kommande årsräkning/sluträkning.

Om uppdraget omfattar endast en särskild rättshandling (t ex bevaka rätt vid fastighetsförsäljning eller i dödsbo) slutredovisas hela uppdraget genom redovisningen av rättshandlingen. Ange då också om du yrkar arvode för ditt nedlagda arbete.

Frågor och svar om redovisning

Överförmyndarenheten bistår dig med allmänna upplysningar och särskilda informationstillfällen brukar också anordnas när det är tid för redovisning, men eftersom nämnden har tillsynsansvar och ska granska redovisningarna kan du inte få enskild hjälp med din redovisning av oss.

Om överförmyndarenheten saknar uppgifter eller har frågor till dig kommer du att bli kontaktad för komplettering. Vid en fördjupad granskning kan du behöva lämna in samtliga verifikat.

När din redovisning är granskad får du ett arvodesbeslut hemskickat som bekräftelse på att det är klart. Arvodet betalas ut från kommunens löneavdelning och om din huvudman ska betala arvodet med egna medel skickar kommunen ut en faktura. Detta sker för att underlätta administrationen för dig som ställföreträdare (vad gäller skatter, arbetsgivaravgifter m.m.) men betyder inte att du är anställd av kommunen.

Om överförmyndarenheten saknar uppgifter eller har frågor till dig kommer du att bli kontaktad för komplettering. Vid en fördjupad granskning kan du behöva lämna in samtliga verifikat.

Följande ställföreträdare omfattas av redovisningsskyldighet:

 • God man
 • Förvaltare
 • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp
 • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
 • Förmyndare vars barn äger fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • Särskilt förordnad förmyndare
 • Medförmyndare