Flytt eller försäljning av huvudmannens bostad

Som god man och förvaltare kan du behöva administrera flytt eller avveckla huvudmannens bostad. Det kan t.ex. bero på att huvudmannen fått plats på ett särskilt boende och på grund av sjukdom inte kommer kunna återvända hem. Här informerar vi om vad du som god man eller förvaltare behöver tänka på.

Vad gör jag om min huvudman ska flytta?

OBS! Ska huvudmannen flytta till en annan kommun måste du meddela överförmyndarenheten, då huvudmannens akt hos överförmyndaren skyndsamt ska flyttas till överförmyndaren i den nya kommunen.

Om huvudmannen bott i en fastighet eller bostadsrätt ska du som god man eller förvaltare ansöka om överförmyndarens samtycke när du sålt fastigheten eller bostadsrätten.

Läs mer om fastighets- och bostadsrättsförsäljning under rubriken "Vad gör jag om min huvudman ska sälja sitt hus/lägenhet?" längre ner på den här sidan.

Ibland blir det aktuellt att hyra ut din huvudmans fastighet eller bostadsrätt, detta kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Du som god man eller förvaltare är behörig att teckna och säga upp kontrakt för hyreslägenhet. Detta kräver inte överförmyndarens samtycke.

Före avvecklingen av bostaden ska lösöret dokumenteras

Före avvecklingen av bostaden ska lösöret dokumenteras (ex. genom förteckning, foto eller videoinspelning). Här är det lämpligt att ett vittne är närvarande, gärna en släkting. Värdeföremål och värdehandlingar måste tas om hand innan hemmet avvecklas. Till dessa hör:

 • Hyreskontrakt, bostadsrättsbevis etc.
 • Försäkringsbrev, begravningsförsäkring, gravbrev.
 • Testamente, tidigare bouppteckningar och arvskiften pensionsbrev.
 • Bankböcker, obligationer, skuldebrev, reverser.
 • Uppgift om bankfack, bankfacksnycklar.
 • Medlemsbevis från Konsum ICA etc.
 • Bilregisterbevis.
 • Privata papper, vigselbevis, brev, foton mm.

Alla värdehandlingar skall om möjligt placeras i bankfack. Privata papper, vigselbevis, brev och foton ska hållas samlade och får inte förstöras.

Värdeföremål som smycken och andra personliga handlingar bör förvaras i bankfack (i huvudmannens namn). Möbler, glas, porslin och liknande lösöre kan lämnas till förvaring, till exempel i ett hyrt magasin. Det är möjligt att förvara sådant lösöre hos någon av huvudmannens arvtagare, men i så fall ska den som tar emot lösöret endast förvara det och skriftligen åta sig att återlämna lösöret då huvudmannen begär det eller vid huvudmannens bortgång. Detta syftar till att tydliggöra att det inte är fråga om att dela ut arvet i förtid.

Lösöre som inte är till nytta för huvudmannen ska säljas. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska behållas utom när en försäljning är nödvändig för huvudmannens ekonomiska situation. Vet man att huvudmannen har utfärdat ett testamente bör gode mannen eller förvaltaren ta del av det så att lösöre som tas upp i testamentet inte säljs om det går att undvika. Om huvudmannen förseglat sitt testamente ger ställföreträdarskapet dock ingen rätt att bryta denna försegling.

Här har du en liten checklista inför flytt:

 • gör flyttanmälan och ändra folkbokföringsadressen
 • säg upp eller flytta abonnemang på el, vatten, telefon, renhållning med mera
 • flytta hemförsäkringen, och kom ihåg att kontrollera att försäkringsvillkoren gäller även för förutsättningarna i det nya boendet.
 • som god man eller förvaltare ska du se till att flyttning, städning och rengöring av lägenhet och tillhörande vind/källare/förråd blir gjort. Det innebär inte att du själv ska utföra dessa sysslor utan endast att du ska ordna så att de blir utförda.
 • om huvudmannens ekonomi inte tillåter att du anlitar hjälp (flyttfirma, städfirma) kan du kontakta kommunens socialförvaltning och ansöka om försörjningsstöd för detta.
 • innebär flytten dubbla boendekostnader under en tid kan du ansöka om reducering av omsorgsavgiften

Vad gör jag om min huvudman ska sälja sitt hus/lägenhet?

Om du är god man eller förvaltare för någon kan det bli aktuellt att sälja hens fastighet eller bostadsrättslägenhet.

Överväg saken, är en försäljning det bästa för huvudmannen? Ta också reda på huvudmannens inställning till en försäljning. Huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar ska också få tillfälle att yttra sig över försäljningen.

Som god man eller förvaltare ska du bevaka din huvudmans intresse vid försäljningen. Det är förbjudet att ge bort huvudmannens egendom eller sälja till underpris. Överförmyndaren rekommenderar därför att du anlitar en fastighetsmäklare, och ger denne i uppdrag att sälja fastigheten eller bostadsrättslägenheten på öppna marknaden. Om fastigheten eller bostadsrätten säljs utan mäklaruppdrag behövs två oberoende värderingar för att säkerställa att köpeskillingen stämmer överens med marknadsvärdet.

Kom ihåg att skriva in i kontraktet att affären är beroende av överförmyndarnämndens samtycke. När kontraktet är skrivet ska du lämna in en ansökan om rättshandling. Läs mer om det under nedan fråga.

När kontraktet är skrivet ska du lämna in en ansökan om rättshandling:

I ansökan om rättshandling ska du ange skälet till försäljningen och om huvudmannen äger hela eller endast del av fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Huvudmannen ska lämna sitt samtycke på ansökan. Om huvudmannen inte har förmåga ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska det framgå av ansökan, helst styrkt med ett läkarintyg.

Följande handlingar skall bifogas ansökan:

 • Köpekontrakt i original undertecknat av säljare och köpare
 • Yttrande över försäljningen från huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar.
 • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet (för fastighet)
 • Värdering/värdeintyg utfärdat av auktoriserad fastighetsmäklare
 • Kopia av budlista
 • Om säljaren är ett dödsbo ska kopia av bouppteckningen bifogas
 • Eventuell övrig information som kan ha betydelse för nämndens bedömning

Läs mer om försäljning av fast egendom i vårt faktablad:

Beloppet som tillfaller huvudmannen efter en fastighets- eller bostadsrättsförsäljning ska sättas in på överförmyndarspärrat konto och redovisas till överförmyndarnämnden snarast. Du begär arvode för ditt arbete i samband med kommande årsräkning.

Läs mer om hur du redovisar