Arvodesbestämmelser för god man och förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och ideellt uppdrag. Trots det så har du som god man eller förvaltare rätt till ett visst arvode enligt lag. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Nämndens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln i lagen (föräldrabalken) ska den som har god man eller förvaltare (huvudmannen) själv betala för arvodet. Undantag finns om huvudmannen har beskattningsbara inkomster som understiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som understiger två prisbasbelopp, då betalar kommunen hela eller delar av arvodet. Arvodet utbetalas en gång per år.

Läs mer om prisbasbelopp på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur beräknas arvodet?

Arvodet för Förvalta egendom är 10 % av prisbasbeloppet:

  • Arvodet för Bevaka rätt är 5 % av prisbasbeloppet
  • Arvodet för Sörja för person är 5 % av prisbasbeloppet
  • Schablonersättning för kostnader (som t ex porto, telefon m.m.) motsvarar 2 % av prisbasbeloppet

Överförmyndarnämnden får endast besluta om ersättning för resor som krävts för att fullgöra uppdraget. Riktmärket är att besöka huvudmannen 1 gång i månaden, i vissa fall 2 besök om det finns särskilda skäl. Ett tydligt syfte med varje resa ska därför alltid anges för att resan ska kunna ersättas. Reseersättningen får vara högst 5 % av prisbasbeloppet per år enligt nämndsbeslut 2018-10-15.

Extra arvode kan betalas ut om du utför insatser som normalt inte omfattas av uppdraget. Det avser ofta händelser av engångskaraktär. Som ställföreträdare ska du anlita andra aktörer vid till exempel husförsäljning och ekonomisk rådgivning så långt möjligt men det kan ändå innebära extra insatser från dig som god man eller förvaltare.
Extra arvode kan betalas ut vid följande insatser som ett schablonarvode:

  • Nytt uppdrag 2 000 kronor
  • Bevaka rätt i dödsbo 1 000 kronor
  • Försäljning av fastighet eller bostadsrätt 1 000 kronor
  • Flytt 700 kronor
  • Flytt med särskild insats 1 500 kronor
  • Medverka vid skuldsanering 1 000 kronor

Vad är arvodet för god man för ensamkommande barn?

God man för ensamkommande barn bedöms som ett mer omfattande uppdrag, varför andra arvodesregler gäller. Arvodet är från 2000 kronor per månad. Dessutom kan du som god man få viss ersättning för resor och andra kostnader som uppstått i utövandet av uppdraget.

Läs mer om uppdraget som god man för ensamkommande barn

Relaterade länkar