Viktigt att tänka på i hanteringen av huvudmannens ekonomi

Som ansvarig över huvudmannens ekonomi finns en del saker du behöver tänka på. På den här sidan har vi samlat det som är viktigt att tänka på i din hantering av huvudmannens ekonomi.

Du som är god man eller förvaltare ska noga dokumentera vad du gör i uppdraget och hur du redovisar.

Behöver du stöd i hur du redovisar?

All info om det hittar du på sidan om redovisning. Där hittar du också de blanketter och e-tjänster du behöver för att kunna genomföra redovisningen.

Redovisning som god man eller förvaltare

Du behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att få utföra vissa åtgärder för din huvudman. Beroende på vad det är för åtgärd så gör du det antingen genom att ansöka om uttagsmedgivande eller rättshandling.

Uttag från bankkonto - Ansök om uttagsmedgivande

Grundregeln är att pengar som satts in på bank inte får tas ut utan överförmyndarnämndens tillstånd. Det betyder att du som god man eller förvaltare måste ha ett uttagsmedgivande från överförmyndarnämnden för att få ta ut från huvudmannens överförmyndarspärrade konto. Du kan antingen ansökan om uttagsmedgivande via e-tjänst eller blankett:

Undantag från regeln om överförmyndarnämndens tillstånd:

 • uttag av ränta från föregående år
 • uttag från ett transaktionskonto som ska användas av god man eller förvaltare till betalningar av löpande kostnader som hyra, mat med mera. Det får vara cirka 20 - 25000 kronor på detta konto
 • uttag från spärrat konto som direkt förs in på ett annat spärrat konto utan att gode mannen eller förvaltaren fysiskt förfogar över medlen

Den som har god man kan alltid själv ta ut sina pengar, oavsett om kontot är överförmyndarspärrat eller inte. Den som har förvaltare kan däremot inte göra några uttag utan förvaltarens medgivande.

Andra åtgärder - Ansök om rättshandling

Ansökan för andra åtgärder (se lista nedan) ska du ansöka om rättshandling. Det gör du genom att använda blanketten nedan:

Åtgärder då du måste ansöka om rättshandling:

 • köp av aktier, fonder och värdepapper
 • köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • köp, försäljning, uthyrning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • utlåning av huvudmannens egendom
 • driva en rörelse för huvudmannen
 • egendoms fördelning, arvskifte
 • upptagande av lån för huvudmannen

Mer info om de särskilda rättshandlingarna hittar du på sidorna:

Om huvudmannen blir dödsbodelägareOm flytt eller försäljning av huvudmannens bostad

En god man eller förvaltare får som huvudregel inte ge bort huvudmannens egendom. Undantag får göras om det är fråga om personliga presenter till huvudmannens närstående, såsom julklappar och födelsedagspresenter.

Om huvudmannen själv vill ge en gåva ska gåvan noteras tydligt i årsräkningen. Som god man eller förvaltare ska du kunna visa upp en handling där huvudmannen skriftligen förklarat sin vilja att lämna gåvan och något som visar att hen förstår vad detta innebär, till exempel ett läkarintyg. Handlingarna ska bifogas årsräkningen. Det är under alla omständigheter olämpligt att en god man eller förvaltare tar emot gåvor av huvudmannen.

Som god man eller förvaltare får du inte heller sälja huvudmannens tillgångar till underpris eller avstå från arv enligt lag eller testamente för huvudmannens räkning.

Du måste alltid skilja noga på din egen och huvudmannens ekonomi, och om du har uppdrag för flera huvudmän förstås även på deras sinsemellan. Det är helt förbjudet att ha huvudmannens medel på ditt konto eller att ha ett konto för flera huvudmäns medel.

I sammanblandningsförbudet ingår också att huvudmannens utgifter och inköp alltid ska hanteras direkt från huvudmannens konto. Gör inte utlägg - det är att jämföra med utlåning till huvudmannen vilket är förbjudet – utan försök att göra inköpen på annat sätt (direkt från huvudmannens konto, via faktura).

Tips på vanliga ersättningar och hjälpinsatser som din huvudmab kan vara berättigad till:

 • aktivitetsersättning, sjukersättning
 • försörjningsstöd
 • bostadstillägg, bostadsbidrag
 • merkostnadsersättning
 • skuldsanering
 • sänkt omvårdnadsavgift pga dubbel boendekostnad
 • sänkt omvårdnadsavgift pga extraordinär kostnad
 • insatser enligt LSS eller SOL, t ex kontaktperson, boendestöd

Tänk på att det kan finnas annan hjälp för din huvudman. Det ingår i ditt uppdrag som god man eller förvaltare att undersöka alla möjligheter.