Bygganmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd.

 • Attefallsåtgärder (komplementbyggnad på 30 kvm eller tillbyggnad på 15 kvm)
 • Rivning av bostadshus eller annan byggnad som inte är en komplementbyggnad eller ekonomibyggnad för jordbruk eller skogsbruk.
 • Ändring av en byggnad som berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller att planlösning påverkas avsevärt.
 • Inreda en ytterligare bostad.
 • Installera eller väsentlig ändra en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
 • Lovbefriade takkupor enligt 9 kap. 4 b§ PBL
 • Lovbefriad tillbyggnad med balkong enligt 9 kap. 5a§ PBL

Vi vill i första hand att du använder vår e-tjänst.

Om du inte kan göra det finns ett blankettalternativ.

I en bygganmälan ska det framgå vilken fastighet det gäller, vem som är byggherre och vem som är fastighetsägare, samt vilken åtgärd som ska utföras. Bygganmälan ska också signeras, antingen digitalt eller skriftligt.

En anmälan ska innehålla följande handlingar:

Situationsplan

Läs mer om situationsplan på sidan Tomtkarta

 • Ritningar och teknisk beskrivning, det kan vara aktuellt med redovisning av takstolar, grund och stomme m.m. på mer detaljerad nivå.
 • Om det är fråga om rivning, skicka fotografier på byggnaden som ska rivas.
 • Förslag till kontrollplan eller om projektet är mer omfattande en certifierad kontrollansvarig enligt BBR.
 • Godkännande från din granne om du vill bygga närmare 4,5 meter från tomtgräns. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar åtgärdens tänkta placering.

I bostadshusets omedelbara närhet får du uppföra ett eller flera så kallade attefallshus. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshuset kan användas som en komplementbyggnad (exempelvis garage, carport och förråd) eller som ett komplementbostadshus. Om du bygger inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. En attefallbyggnad kan placeras i strid mot gällande detaljplan.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus (eller fritidshus) på tomten.
 • Ett attefallshus är en fristående byggnad, som är högst 30 kvadratmeter stort och med högst 4 meters nockhöjd.
 • Får inte stå närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns om inte de berörda grannarna medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om man vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Ska placeras i omedelbar närheten av huvudbyggnaden.
 • Om den inreds till en bostad, ska krav för permanentboende uppfyllas.
 • Det får inte byggas vid en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.
 • Det får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Uppfyller inte byggnaden kriterierna för attefallshus behöver du söka bygglov.

På ett en - eller tvåbostadshus får göra en tillbyggnad med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Om du bygger inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att tillbyggnaden ska vara ett Attefallstillbyggnad:

 • Attefallstillbyggnaden får endast byggas i anslutning till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska vara en tillbyggnad, alltså byggas intill det befintliga bostadshuset. Tillbyggnaden får inte ske på en komplementbyggnad såsom exempelvis garage, förråd, gäststuga eller attefallsbyggnad.
 • Attefallstillbyggnadens totala bruttoarea är begränsad till 15 kvadratmeter, och den får inte överstiga bostadshuset taknocks-höjd.
 • Man får bygga högst en tillbyggnad per en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får alltså inte delas upp på flera tillbyggnader.
 • Får inte stå närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns om inte de berörda grannarna medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om man vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter.
 • Attefallstillbyggnaden får inte uppföras på en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.
 • Uppfyller inte tillbyggnaden kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

I ett enbostadshus får man utan bygglov inreda ytterligare en självständig bostad. För att det ska vara bygglovsbefriat får du inte göra några ytterligare ändringar på byggnaden. Det krävs en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Åtgärden får inte genomföras på en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.
 • Vill du göra yttre ändringar i fasaden behöver du söka bygglov. Till exempel om du vill sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr.
 • Åtgärden får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • Uppfyller inte åtgärden kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.