Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

Det finns en del åtgärder du kan göra utan bygglov och utan anmälan. Till exempel friggebod, skärmtak, altan med mera. Den här sidan berättar er om det.

Tänk på att även om en åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan, kan den kräva ett annat tillstånd såsom för avlopp eller dispens från strandskydd.

Läs mer om enskilt avloppLäs mer om strandskydd

Du behöver godkännande av grannen om åtgärden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att även kommunen eller staten kan vara en granne och att det alltid är en god idé att informera närmaste grannar om de planerade åtgärderna.

Lovbefrielse gäller inte för byggnader eller bebyggelseområden som omfattas av särskilda kulturhistoriska värden. Till exempel en byggnad som är q-märkt i detaljplan eller vissa områden som till exempel Fiskarstan, Håsta, Bålsön, Agön, Delsbo samhälle, Forsa kyrka och andra områden med höga kulturvärden utpekade i översiktsplanen.
Kontakta oss om du är osäkert på vad gäller på din fastighet.

Lovbefrielse gäller enbart för en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus) om inte annat står.

 • Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadhus (inklusive fritidshus) uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m² och har högst 3,0 m till taknock.
 • Medgivande från grannar krävs om du placerar friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En friggebod är en komplementbyggnad och kan vara ett förråd, carport, gäststuga, växthus, lusthus, utedass m.m.
 • Om du bygger inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad.

Läs mer om strandskydd

 • För ett en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.
 • Den sammanlagda arean på skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m².
 • Medgivande från grannar krävs om du placerar skärmtaket närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadhus (inklusive fritidshus) uppföra en skyddad uteplats.

 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Medgivande från grannar krävs om uteplatsen placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Altanensgolv får inte vara högre än 1,8 meter (uppmäts från marknivån, på den högsta punkten om marken är kuperad), eller om man anordnar en skyddad uteplats med mur eller plank, får planket eller muren inte vara högre än 1,8 meter.
 • Om byggnaden eller området den tillhör är särskilt värdefulla ur bevarandeperspektiv gäller inte lovbefrielsen, den gäller heller inte om det i detaljplanen uttryckligen står att bygglov krävs.
 • Man får anordna ett skärmtak över den skyddade uteplatsen så länge skärmtakets yta inte blir större än 15 kvadratmeter. Observera begränsningen om 15 kvadratmeter i yta gäller för alla bygglovsbefriade skärmtak på tomten. Skärmtak ska vara enkla konstruktioner som hämtar sin bärighet i byggnaden de fäster på.
 • Om du bygger inom strandskyddat område kan altanen/uteplatsen krävas strandskyddsdispens.

Läs mer om strandskydd

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

 • Gäller för alla typer av byggnader, inte enbart en-och tvåbostadshus.
 • Solfånger och solcellspaneler och ska monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Solfångare och solcellspaneler som integreras i byggnaden är en del av byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och oftast kräver bygglov.
 • Bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler måste följa byggnadens form.

Solfångare och solcellspanel som är uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden omfattas den inte av undantaget från krav på bygglov.

 • Om byggnaden eller området den tillhör är särskilt värdefullt gäller inte lovbefrielsen, den gäller heller inte om det i detaljplanen uttryckligen står att bygglov krävs. Det kan också finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Lovbefrielse gäller inte heller för områden som avses i 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.

Kontakta oss om du är osäker på om bygglov krävs.

 • Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar, det kan dock finnas en utökad lovplikt för byte av färg eller fasadmaterial i områdesbestämmelser.
 • Får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär.
 • Även om en åtgärd inte kräver lov så ska plan- och bygglagens bestämmelser om utformning, anpassning och antikvarisk hänsyn följas.

 • Inom detaljplan krävs oftast bygglov för fasadändringar såsom att ändra en byggnads färg (ny kulör), byta fasadbeklädnad (till ett annat material), byta taktäckningsmaterial (till ett annat material), eller utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende (ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana).
 • Kontakta oss om du är osäker på om bygglov krävs.

Att byta fönster till nya men likadana fönster som befintliga kräver generellt inget bygglov.

 • Vill du sätta nya fönster som avviker från de befintliga i storlek, spröjs (fasta eller lösa), placering i fasadliv, kulör, material i bågar eller spröjs eller proportioner kan det kräva bygglov.
 • Om byggnaden eller bebyggelseområdet har särskilda kulturhistoriska värden bör du ta kontakt med Plan- och Bygg för vägledning.
 • Kontakta oss om du är osäker på om bygglov krävs.

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

För att åtgärden ska räknas som bygglovsfri ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Utförs på ett en- eller tvåbostadshus (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus, eller Attefall).
 • Ska vara en liten tillbyggnad i form av burspråk eller uppstickande byggnadsdel.
 • Medgivande från grannar krävs om åtgärden hamnar närmare tomtgräns än 4,5
 • Om byggnaden eller området den tillhör är särskilt värdefullt gäller inte lovbefrielsen, den gäller heller inte om det i detaljplanen uttryckligen står att bygglov krävs.
 • Får inte påverka byggnadens bärande konstruktioner, i detta fall kräver åtgärden en bygganmälan.

Läs mer om bygganmälan

Genomsiktlig staket, spaljé och häck kräver inte bygglov eller anmälan.

Läs mer om riktlinjer för plank, murar och staket

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad till en- och tvåbostadshus utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan.

 • Kontakta oss för att ta reda på om det gäller på din fastighet.
 • Medgivande från grannar krävs om åtgärden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Om du bygger inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens även om byggnaden/tillbyggnaden är bygglovsbefriad.

Läs mer om strandskydd

 • Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.
 • Du får inte ställa upp båtar, husbilar eller husvagnar vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.
 • Finns det inget bostadshus på tomten får du inte ställa upp båt, husbil eller husvagn utan bygglov.

Du behöver inte bygglov för att göra en parkeringsplats på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en parkeringsplats utan bygglov:

 • Det finns bara ett eller två stycken enbostadshus eller ett tvåbostadshus på tomten.
 • Parkeringsplatsen är bara till för fastighetens behov.
 • (Punkterna ovan gäller bara om inte detaljplanen eller de områdesbestämmelser som gäller för området anger att bygglov krävs för parkeringsplatser.)