Anläggning av våtmark i Myra, Delsbo

Våtmark i Myra, Delsbo

Hudiksvalls kommun har anlagt en ca 2 ha stor våtmark i Myra, Delsbo i samarbete med markägaren. Syftet med våtmarksanläggningen är att gynna biologisk mångfald och att fånga upp näringsläckage från omkringliggande jordbruksmark.

Våtmarker är en bristmiljö i dagens jordbrukslandskap och är värdefulla biotoper för en mängd fågelarter, insekter och groddjur. Den anlagda våtmarken avvattnas via Duvnäsbäcken till Södra Dellen och bidrar till ett renare vatten i en av kommunens mest viktigaste sjöar.

Om man vill besöka våtmarken finns det en iordninggjord parkeringsficka på den intilliggande grusvägen. Viktigt att man visar hänsyn till boende i området, jordbruk och djurhållning. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-logga - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.