Vårdnad, boende och umgänge

Ett barn ritar på ett papper.

Familjerätten kan hjälpa dig som förälder med frågor om ditt barns vårdnad, boende och umgänge. Du som förälder kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal.

Har ni fått barn och är ogifta behöver ni enligt lag bekräfta faderskapet eller föräldraskapet. Det är först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet som barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. Barnet får juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn.

IBekräfta att du blivit förälder

Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare är i allmänhet också barnets förmyndare. Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo utan inblandning av vare sig domstol eller socialnämnd. Vill föräldrarna att avtalet ska vara juridiskt giltigt och verkställbart ska det vara skriftligt och godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan barnet bo växelvis hos båda föräldrarna. Barnet kan däremot bara vara folkbokfört hos en av dem.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. En förälder har inte någon absolut rätt att få umgås med sitt barn. Barnets bästa ska i första hand beaktas vid utformningen av umgänget.

Föräldrar har försörjningsansvar för sitt barn. Det gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har ändå försörjningsansvar. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållet ska utöver kostnader för mat, boende och kläder även inkludera sådant som försäkringar, fritidsaktiviteter, barnomsorgsavgifter, mediciner, glasögon, mobiltelefon, resor mellan föräldrarna vid umgänge och mycket annat.

Kommunens Familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är på väg att separera, som har separerat och de som inte levt tillsammans. Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Ett avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus.

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

Innan du som förälder kan inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge måste ni ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten. Du behöver ett intyg om att du har deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten för att domstolen ska ta emot en stämningsansökan från dig.

Syftet med dessa samtal är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Det är för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum.

Samtal ska i huvudsak hållas gemensamt med er föräldrar men föreligger det särskilda skäl som talar emot, kan samtal hållas enskilt.

Ansökan till informationssamtal

Anmäla dig till ett informationssamtal via vår e-tjänst eller genom att ringa Familjerätten. Du hittar telefonnummer under kontakt.

När föräldrar inte kan ta hand om sitt barn kan adoption vara ett sätt att ge barnet en ny familj. Barnets bästa ska vara vägledande.

Familjerätten har ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera. Kommunen har också ett ansvar för att ge stöd efter adoptionen.

Stöd till dig som förälder

Ibland kan det vara tufft att vara förälder. Du är inte ensam och det finns hjälp och stöd att få. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

Stöd till dig som förälder