Blomlådor

För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. Du måste söka nytt tillstånd för varje år.

Ansök om att få ställa ut blomlådor

Du kan ansöka om att få ställa ut blomlådor på din gata via vår e-tjänst. Men innan du ansöker rekommenderar vi att du först läser igenom reglerna för utplacering av blomlådor nedan, för att försäkra dig om att just din gata uppfyller kraven. 

E-tjänsten öppnas den den 15 april och stänger 31 maj. Det är alltså bara möjligt att ansöka om blomlådor under den perioden. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. För att kunna tillförsäkra framkomlighet och ordning gäller följande regler för utplacering av blomlådor på gator.

1. Fartdämpande åtgärder med hjälp av blomlådor, som ställs ut av boende vid gatan, kan i första hand medges på lokalgator i bostadsområden.

2. Blomlådor medges inte på gator med busstrafik eller huvudled och endast i undantagsfall på gator med genomfartstrafik.

3. Blomlådor tillåts endast på gator med gällande hastighet 30 eller 40 km/tim och att fastigheterna har sina utfarter till aktuell gata.

4. Tillstånd för utplacering av blomlådor ges inte på gator som är smalare än 6 meter.

5. Samtliga fastighetsägare längs aktuell sträcka av gatan och eventuellt andra fastighetsägare som tekniska förvaltningen bedömer vara berörda av blomlådor ska vara positiva till att blomlådor ställs ut på gatan som fartdämpande åtgärd. Vid ansökan om att få ställa ut blomlådor ska sökanden bifoga namnlista där samtliga berörda fastighetsägare skrivit på med namnteckning, namnförtydligande och adress att de godkänner utplacering av blomlådor. Blanketten Namnlista hittar du längst ner på sidan.

6. För gator där utplacering av blomlådor beviljats, ska det utses en kontaktperson som tekniska förvaltningen alltid kan komma i kontakt med. Kontaktpersonen ska bo efter gatan. Vid semester eller annan frånvaro ska det finnas en ersättare för kontaktpersonen.

7. Blomlådorna får inte placeras närmare gatukorsning än 10 meter och om möjligt i närheten av gatubelysning.

8. Blomlådorna ska placeras enligt tekniska förvaltningens anvisningar och markeringar på plats.

9. Blomlådorna får tidigast placeras ut den 1 maj eller efter sandupptagningen. Utan påminnelse från tekniska förvaltningen ska lådorna tas in vid första snöfallet, dock senast den 1 oktober.

10. Sökande ska själv bekosta utförandet av lådorna enligt ritning från tekniska förvaltningen. Lådorna ska vara försedda med godkända reflexer på två av lådans sidor, de mot färdriktningen. Dessa tillhandahålls av tekniska förvaltningen till en kostnad av 250 kr per reflex.

11. Lådorna ska innan utplacering innehålla jord och fräscha blommor och får inte fyllas med annat. Vackra blommor ger upphov till mindre irritation.

12. För att barn inte ska skymmas bakom blomlådorna får den totala höjden av låda och blommor inte överstiga 70 cm.

13. Sökanden ska själv bekosta underhåll och skötsel av blomlådorna med dess växtlighet så att det ger ett vårdat och trevligt intryck. Även vad gäller renhållningen av gatan i anslutning till blomlådorna så ska detta bekostas av sökanden.

14. Efter utplacering av blomlådor förutsätter tekniska förvaltningen att hastigheten är låg (enligt trafikförordningen 1998:1276) varför det bedöms tillräckligt att lådorna endast förses med reflexer och att lådorna är väl synliga. Inga varningsmärken som varnar för lådorna sätts därför upp. Uppkommer krav på att varningsmärken ska sättas upp så ska detta utföras av tekniska förvaltningen på sökandens bekostnad.

15. Syftet med blomlådorna är att det visuellt ska uppfattas som att gatan är smalare, vilket ska få bilföraren att sänka hastigheten. Lådorna får dock inte ge framkomlighetsproblem eller försvåra för t.ex. sophämtning. Fastighetsägarna måste vara beredda på att placera sopkärlet där det bäst passar sopbilen.

16. Blomlådor innebär inte att gatan utgör en lekplats för barnen.

17. Ansökan om utplacering av blomlådor ska ske via e-tjänst eller särskild blankett och ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 31 maj.

18. Om förutsättningar för att medge utplacering av blomlådor föreligger så tillstyrks ansökan genom en överenskommelse som tecknas mellan båda parter, tekniska förvaltningen och sökanden.

19. Tillstånd för blomlådor gäller endast för 1 år i taget vilket gör att ny ansökan och prövning ska göras varje år.

20. Vid misskötsel eller klagomål har tekniska förvaltningen rätt att ta bort blomlådorna.

21. Avslag för utplacering av blomlådor på gator som tidigare år haft ett tillstånd innebär inte att kommunen tar på sig kostnader för att lösa in lådorna.

För dig som tänker ansöka om att placera ut blomlådor för tredje året i rad

För dig som tänker ansöka om att placera ut blomlådor för tredje året i rad, på gator där inga större klagomål inkommit, kan bortse från punkt 5. I övrigt ska reglerna följas och ansökan med kontaktpersoner och ersättare fyllas i.

  • När du signerat och skickat in din ansökan görs en bedömning om det är lämpligt med blomlådor på den aktuella gatan.
  • Du får meddelande om detta via den kontaktväg du har valt (e-post eller SMS). Observera att ansökan har minst 5 arbetsdagars handläggningstid.

Relaterade blanketter till ansökan om blomlådor