Upplyft markbädd

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljaren anläggs en reningsanläggning. Markbädd anläggs när marken har dålig genomsläpplighet och när man behöver lyfta upp bädden för att få ett utlopp, på grund av för dåliga höjdskillnader.

Denna bild visar principen hur ett avlopp med upplyft markbädd fungerar.

Illustration: Upplyft markbädd - bild 1. Bilden visar principen för hur ett avlopp med upplyft markbädd fungerar.

Anläggningen lyfts upp, så mycket som behövs, för att utloppsröret ska kunna nå ut i dike eller annat utsläppsställe.

Läggningsanvisning upplyft markbädd

Materialåtgång

Vid beställning från grusleverantören kan följande vara till hjälp (avser 20 m2 det vill säga ett normalhushåll) Singel (kornstorlek 16–32 alternativt 8–16) ca 12 m3. Makadam (4–8) cirka 1 m3. Sand (kornstorlek 0–8 markbäddssand/betongsand) ca 20 m3.

Tät ledning

Anslut slamavskiljaren, pumpbrunn och fördelningsbrunnen med täta ledningar och anslutningar.

Uppsamlingsledning

Lägg på ett 10–20 cm tjockt lager singel. Dräneringsledningen bör ha en kvalité som motsvarar kraven för husgrundsdränering eller använd samma typ av rör som i spridningsledningen. Placera uppsamlingsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰. Lufta uppsamlingsledningen i början. Fyll på ytterligare singel tills ledningen täcks.

Utloppsledning

Anslut antingen en tät ledning eller en dräneringsledning till utsläppspunkten (diket, bäcken).

Materialskiljande skikt

Täck singelytan med ett cirka 5 cm tjockt lager makadam 4–8 mm. Detta lager ska förhindra en blandning av sand och singel.

Sandbädd

Lägg därefter på en ca 80 cm tjock sandbädd (markbäddssand/betongsand). Komprimera utfyllnaden jämt och inte alltför hårt. Sandbädden skall vara plan. Ovanpå sandbädden kan eventuellt läggas ett 3–5 cm tjockt övergångslager. Använd ej fiberduk, då denna kan sätta igen.

Singel

Lägg på ett 20 cm tjockt lager singel på sandbädden.

Spridningsledning

Till spridningsledning används färdiga specialrör, styva, invändigt släta rör, med kammar. Kammarna ger ökad styvhet och motverkar dessutom risken att kringfylld singel kan ligga an mot hålen och därmed minska utströmningen. Placera spridningsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰ med hålen nedåt. När detta är klart skall ytterligare singel fyllas på spridningsledningarna, så de täcks. Använd inte dräneringsslang.

Det bör inte finnas större växtlighet i omedelbar närhet av anläggningen eftersom rötter lätt letar sig in i spridningsledningarna och sätter igen dem.

Luftning

Avlufta spridningsledningen med ett luftningsrör. Det kan vara gemensamt för flera ledningar.

Fiberduk och isolering

Täck bädden med fiberduk och/eller eventuell markisolering.

Återfyllnad

Täta gärna kullens sidor med tätt material, exempelvis lera, så att läckage förhindras. Fyll därefter på med jordmassor till en nivå så att ledningar och bädd hålls frostfritt (normalt ca 70 cm vid mark som ej snöröjs). Gör en svag lutning på slänten för att undvika ras och underlätta för regn- och ytvatten att rinna bort från anläggningen.

Illustration: Upplyft markbädd - bild 2. Spridningsledningar 2 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 20 m2.

Spridningsledningar 2 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 20 m2.

Profil vid helt upplyft anläggning

Illustration: Upplyft markbädd - bild 3.

Sektion A-A vid helt upplyft anläggning

Illustration: Upplyft markbädd - bild 4.