Klimatsmart mat

Under 2022 nådde äldreomsorgsköken upp till 33 % ekologiska livsmedelsinköp, målet var 25%. Skol- och förskolekök nådde upp till 30%, målet var 35%

Ekomålet för 2023 är att uppnå 30% inom äldreomsorgskök och 35% inom skol- och förskolekök.

Kommunen har antagit Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen-

Läs mer om Livsmedelsstrategi

Utifrån den är vårt mål att

  • Inköp av ekologiska livsmedel uppgår till 60% av inköpsvärdet till 2030
  • Inköp av svenska livsmedel uppgår till 60% av inköpsvärdet till 2030

I arbetet med livsmedelsupphandling jobbar vi med att få ännu flera små och medelstora företag och närproducenter att välja att leverera till kommunen, så att fler enheter kan handla mera lokalt. Det höjer inte ekomålen men är också en viljeinriktning från våra politiker och kunder.

Ett exempel är mjölk, där vi köper ekologiska mjölk från närproducerande bönder. Ett annat exempel är ostkaka från bygden som våra äldre serveras.

Idag sorterar alla våra kök matavfall och arbetar aktivt för att minimera matsvinnet.

Vi jobbar också med att öka andelen klimatsmarta rätter på menyerna. Med klimatsmarta rätter menar vi att måltiden i sin helhet är skonsam mot miljön. Vi tar hänsyn till transportsträckor, säsong, miljömärkningar ex. ekologiskt, KRAV och MSC-märkning.

Följ utbredningen av ekologiskt i Sverige och upptäck vilka kommuner som väljer mest ekologisk mat till sina offentliga kök som skolor, förskolor och äldreomsorg. Ekokartan visar hur vi ligger till när det gäller ekologisk andel livsmedel i offentlig konsumtion. Det går även att jämföra med riket samt med andra kommuner i länet. Den visar också utveckling över tid.

Länk til ekokartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekokartan produceras av Ekomatcentrum, en ideell förening som arbetar med mat och hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer om ekologisk produktion?

Läs mer på webbplatsen Ekofakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbportalen är framtagen på uppdrag av Jordbruksverket men driftas av en enhet inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Ekologisk produktion och konsumtion (Epok).

Malsta skola har arbetat med rutiner kring servering

Linda Hansson är köksansvarig på Malsta skola. Hon berättar hur de har arbetat med nya rutiner kring servering för att bidra till att minska matsvinnet.

  • Hur serverar ni, när fyller ni på?
  • Vilka kärl använder ni?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete?

Fredens kulle ser över sina portionsstorlekar och sitt restavfall

Fredens kulle är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Fredrik Åkerlund är köksansvarig och berättar dels hur de enligt kommunens måltidskoncept tillgodoser de äldres behov av ett jämt fördelat näringsintag och hur de hanterar matsvinn.

  • Hur serverar ni, tanke kring portionsstorlekar?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete?