Krisledningsnämnden

Om en extraordinär händelse inträffar kan krisledningsnämnden aktiveras. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen. Krisledningsnämndens befogenheter regleras av ett särskilt reglemente. Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Därmed kan krisledningsnämnden:

  • verka för samordning och prioritering av resurser
  • samverka med externa aktörer
  • fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Läs mer i krisledningsplanen för Hudiksvalls kommun.

Kommunikation vid kriser

Om en kris inträffar är kommunens primära kommuikationskanaler hudiksvall.se och kommunens facebooksida.